Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska för utländska studenter - nivå A1, distans , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket
Ämnesområde Svenska - SV1
  Kurskod   714G45
Mål
Efter slutförd kurs ska de studerande behärska svenska språket på nivå A1, enligt Europarådets gemensamma referensram för språk, vilket betyder att den studerande ska kunna:
- förstå och använda välkända, vardagliga uttryck och mycket grundläggande fraser som syftar till att möta konkreta behov,
- presentera sig själv och andra samt ställa och besvara frågor om personliga förhållanden som rör var man bor, personer man känner och saker man har,
- samtala på ett enkelt sätt under förutsättning att samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till.
Kursinnehåll
Text
Studium av texter som är anpassade till nivån och som används som utgångspunkt för läs- och hörförståelseövningar, för systematisk ordförrådsträning och som basis för muntliga och skriftliga uppgifter.

Muntlig språkfärdighet
Träning i hörförståelse, uttal och muntlig kommunikation.

Grammatik och skriftlig språkfärdighet
Studium av grundläggande svensk grammatik med fokus på formlära. Övningar i skriftlig produktion.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomförs i form av nätbaserade föreläsningar, seminarier och övningar. Kursen kräver att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via dator. Utöver undervisningen ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker dels fortlöpande genom nätbaserade examinationsuppgifter under kursens gång, dels vid slutet av kursen i form av en nätbaserad skriftlig och muntlig tentamen. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighetskrav med undantag för svenska språket.
Kursen är endast avsedd för sökande med annat modersmål än svenska.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska för utländska studenter - nivå A1, distans
Swedish for Foreign Students - level A1. Distance course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 714G45      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-02-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.