Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska för utländska studenter, nivå B1:2, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket
Ämnesområde Svenska som andra språk - SS1
  Kurskod   714G40
Mål
Efter slutförd kurs ska studenten behärska svenska språket på nivå B1, enligt Europarådets gemensamma referensram för språk.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

• i stora drag förstå radio- och TV-program om dagsaktuella frågor eller om ämnen som rör arbetet eller är av personligt intresse, förutsatt att språket talas relativt långsamt,
• förstå texter som till största delen består av högfrekvent språk med anknytning till arbetslivet,
• förstå beskrivningar av händelser, känslor och önskemål i personliga brev,
• utan förberedelser gå in i ett samtal om ämnen som är välbekanta, av personligt intresse eller har anknytning, till vardagslivet, t.ex. familj, fritidsintressen, arbete, resor och aktuella händelser,
• kortfattat ge skäl och förklaringar till sina åsikter och planer,
• berätta en historia eller återberätta händelseförloppet i en bok eller film och beskriva sina intryck,
• skriva personliga brev som beskriver upplevelser och intryck.
Kursinnehåll
Text
Studium av texter som är anpassade till nivån och som används som utgångspunkt för läs- och hörförståelseövningar, för systematisk ordförrådsträning och som basis för muntliga och skriftliga uppgifter.

Muntlig språkfärdighet
Träning i hörförståelse, uttal och muntlig kommunikation.

Grammatik och skriftlig språkfärdighet
Studium av grundläggande svensk grammatik med fokus på syntax. Övningar i skriftlig produktion.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomförs i form av lektioner, seminarier och övningar.
De olika kursmomenten är till stor del integrerade. Självstudier är nödvändiga komplement till undervisningen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker dels fortlöpande genom examinationsuppgifter inom ramen för undervisningen, dels vid slutet av kursen i form av en skriftlig och en muntlig tentamen. Detaljerad information om examinationen finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kursen är avsedd för ERASMUS-studenter och andra avtalsstudenter inom filosofiska fakulteten som har förkunskaper i svenska motsvarande kursen Nybörjarkurs i svenska för utbytesstudenter, nivå B1:1.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska för utländska studenter, nivå B1:2
Swedish for Foreign Students, Level B1:2
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2012-00556   Kurskod: 714G40      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-10-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.