Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nybörjarkurs i svenska för utbytesstudenter, nivå 1, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   714G05
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande
- ha kunskaper och färdigheter i svenska språket med tyngdpunkt på muntlig språkfärdighet,
- uppvisa kunskaper om det svenska samhället,
- uppvisa viktiga basgrammatiska kunskaper och färdigheter samt ha ett på nybörjarnivå fungerande och relevant ordförråd.
Kursinnehåll
Uttal och muntliga övningar
Kursen består av uppgifter och övningar med tyngdpunkt lagd på att kunna ställa frågor, inleda, föra vidare och avsluta samtal.
Följande delmoment ingår:
- svenskans vokal- och konsonantsystem
- prosodi
- hörförståelse
- muntliga övningar i form av presentationer, dialoger, diskussioner m.m.

Textkurs
Den studerandes läsförståelse tränas intensivt med hjälp av korta texter som behandlar det svenska samhället och den svenska kulturen.

Grammatik och skrivträning
Kursen behandlar grammatiska grundbegrepp och väsentlig terminologi. Svenska språkets formlära och syntax studeras och övas. Korta skriftliga uppgifter och övningar ingår.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen genomförs i form av lektioner och gruppövningar, uttalsträning och hörförståelseövningar.

De olika kursmomenten är integrerade. Närvaro är obligatorisk. Självstudier är nödvändiga komplement till undervisningen.
Examination
Examination sker fortlöpande inom ramen för undervisningen samt vid slutet av kursen i form av en skriftlig och en muntlig tentamen.

Förkunskap

Kursen är avsedd för ERASMUS-studenter och andra avtalsstudenter utan förkunskaper i svenska.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nybörjarkurs i svenska för utbytesstudenter, nivå 1
Beginners´course in Swedish for exchange students, Level 1
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 714G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     ÖÄA   HU