Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Svenska språket 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket - SVE
Ämnesområde Svenska - SV1
  Kurskod   714G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för svenska språkets grammatik och ordbildning,
- göra en grammatisk analys av enklare texter,
- demonstrera goda teoretiska kunskaper om stil och uppbyggnad i olika texttyper,
- tillämpa olika metoder för textanalys,
- bedöma och värdera texter ur ett normativt perspektiv,
- skriva en språkligt korrekt sakprosetext,
- hålla kortare muntliga anföranden i enlighet med grundläggande krav på adekvat struktur och kroppsspråk samt kunna bedöma andra talares muntliga presentationer,
- uppvisa god kännedom om svenskans socialt betingade variation i ett nutida och interkulturellt perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen innehåller svenska grammatik, textanalys, studier av språkliga normer, skriftlig och muntlig framställning samt språksociologi.

Delkurser
Grammatik (7,5 hp) behandlar den nusvenska grammatikens elementa samt grundläggande ordbildning och betydelselära.

Textanalys (9 hp) omfattar stilteori och stilistik samt analys och värdering av texter. Språkliga normer diskuteras.

Skriftlig och muntlig framställning (6 hp) utgörs av praktiska övningar i talande och skrivande.

Språksociologi (7,5 hp) innehåller studier av språkbrukets sociala och kontextbetingade variation.
Undervisning/Arbetsformer
Schemalagda aktiviteter är föreläsningar/lektioner, seminarier och gruppövningar. Förutom självständiga studier av kurslitteratur ingår grupparbeten utanför schemalagd tid.
Examination
De olika delkurserna examineras enligt följande:
Grammatik: salsskrivning
Textanalys: hemskrivning och analysuppgifter
Skriftlig och muntlig framställning: muntliga och skriftliga presentationer
Språksociologi: hemskrivning och analysuppgifter

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Engelska B/Engelska 6. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Svenska språket 1, grundkurs
Swedish Language 1, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 714G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska språket - SVE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SVE   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-10-01