Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   713A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- demonstrera avancerade och fördjupade kunskaper och färdigheter i ämnet spanska, både ur en lingvistisk och ur en litterär synvinkel,
- visa fördjupade kunskaper i spanska språkets historiska utveckling i relation till de övriga moderna språken i Europa,
- visa på paralleller mellan utvecklingen av den spanskspråkiga litteraturen och kulturen i övriga Europa,
- beskriva och analysera sambandet mellan språkliga fenomen, kultur och samhälle,
- använda ett för vetenskapliga texter korrekt, och till stilen lämpligt, spanskt språkbruk,
- förhålla sig kritiskt till vetenskapliga texter och teorier,
- visa kunskaper om formaliahantering i användandet av källtexter där även källkritiska och forskningsetiska ställningstaganden ingår,
- visa god förtrogenhet med tidigare forskning, vetenskaplig teori och forskningsmetodik inom studieområdet samt använda dessa kunskaper i genomförandet av en avgränsad forskningsuppgift,
- självständigt och på ett objektivt sätt utföra en avgränsad forskningsuppgift samt presentera resultatet i en uppsats,
- genomföra och presentera en kritisk granskning av en uppsats med avseende på både innehåll och form som ska ligga till grund för en diskussion vid ett uppsatsseminarium.
Kursinnehåll
Fördjupningskurs 7,5 hp

Delkursen innehåller ämnesfördjupning med inriktning på spanska språk- och litteraturvetenskapliga frågeställningar samt orientering om vetenskapliga teorier och metoder. Kursen är baserad på textstudier.

Språk och kultur i Europa 7,5 hp

Kursen innehåller en jämförande och historisk översikt över de moderna europeiska språkens och den moderna europeiska litteraturens framväxt, inbördes förhållanden och särart. Språkliga företeelsers samband med kulturella och sociala kontexter betonas, liksom aktuell teoribildning och metodologi inom området.

Uppsats 15 hp

Studenten utför en avgränsad, självständig forskningsuppgift inom spansk språk-, litteratur- eller kulturvetenskap eller inom didaktiskt område. Denna presenteras i en uppsats på spanska om ca 25 - 30 sidor. I samband härmed uppövas förmågan i allmän forskningsmetodik. Till grund för uppsatsarbetet ligger teorier och metoder med anknytning till uppsatsens forskningsområde.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom schemalagda aktiviteter i form av föreläsningar, seminarier, examinatorier, gruppövningar och enskild handledning ingår även självständiga studier av kurslitteratur, arbete med examinationsuppgifter, inläsning av tidigare forskning inför uppsatsarbetet samt utarbetandet av uppsatsen.
Examination
De olika delmomenten examineras enligt följande:

Uppsats: Examinationen utgörs av uppsatsen som granskas vid ett seminarium.

Språk och kultur i Europa: Två självständiga skriftliga uppgifter.

Fördjupningskurs: Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid seminarier samt skriftligt och muntligt prov.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången spanska, grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs med minst 82,5 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov och självständiga uppsatsarbeten (eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 4, avancerad kurs
Spanish 4, advanced course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 713A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SPA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2009-09-01