Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Français: Att kommunicera skriftligt på franska, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska
Ämnesområde Franska - FR1
  Kurskod   712G29
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

-visa förmåga att förstå innehållet i olika typer av texter på franska och identifiera olika textgenrer
-producera olika typer av texter på ett språkligt adekvat sätt på franska
-arbeta processinriktat med textproduktion och utifrån feedback utveckla sin skriftspråkliga kompetens
Kursinnehåll
Det övergripande målet med kursen är att den studerande skall utveckla en skriftlig säkerhet i det franska språket samt kännedom om olika texttyper.

Under kursens gång tränas det franska skriftspråket i olika sammanhang och genrer genom egen processinriktad produktion av texter. Dessutom övas förmågan att förstå innehåll som kommuniceras genom skriven text och att identifiera olika texttyper.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av lektioner där skriftspråket tränas i olika former. Arbetssättet är processinriktat och kräver aktivt skrivande mellan lektionstillfällena.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig dokumentation i portfolioformat. Utförlig information om kursens examinationer framgår av studiehandledningen till kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Områdesbehörighet 2 (Aktuellt språk Steg 3 och En B). Dispens ges för En B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Français: Att kommunicera skriftligt på franska
Français: Written Communication in French
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009/001039   Kurskod: 712G29      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009/12/04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.