studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
År: 2016
 
Kandidatutbildning i biologi, 180 hp
/ Biology /
 
Programmets syfte/vision
Kandidatprogrammet i biologi syftar till att ge studenterna de grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för yrkesverksamhet inom biologi eller för studier i ämnet på avancerad nivå. Utbildningsprogrammet svarar mot framförallt nationella men även internationella behov, samt behov från universitet, näringsliv och samhället i övrigt. Utbildningen bygger på fokusering i ämnesområdet som sedan utgör basen för fortsatt verksamhet. Detta ska innebära att studenterna efter avslutad examen ska
 • vara väl förberedda för naturvetenskaplig kommunikation med skilda målgrupper
 • kunna bidra till en hållbar utveckling av samhället
 • vara väl förberedda för fortsatta studier på avancerad nivå men också fungera väl på arbetsmarknaden såväl nationellt som internationellt
 
Programmål
Matematiska, naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga kunskaper
Studenter från programmet i biologi ska ha en förståelse för de centrala begreppen inom respektive inriktnings ämnesområde och kunna strukturera, formulera och lösa komplexa problem inom dessa områden. Fokus ligger på frågeställningar inom biologi där den utexaminerade ska kunna visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar. De utexaminerade ska även ha viss kännedom om aktuell forskning inom delar av området. Studenter från programmet ska ha tillgodogjort sig:
 • matematiska verktyg för biologiska problemställningar
 • grundläggande kunskaper i kemi för förståelse av biologi på molekylär nivå.
 • kunskaper om evolutionen av livets mekanismer, såväl för växter som för djur
 • kunskaper som ger förmåga att kritiskt värdera kunskap och utsagor om biologiska sammanhang
 • kunskaper om vetenskapliga metoder och hur de tillämpas inom biologiämnet
 • kunskaper som ger förmåga att planera, genomföra och utvärdera experiment
 • kunskaper som ger förmåga att använda mät- och analysmetoder, samt att tolka och utvärdera mätresultat
Fördjupade kunskaper i något/några naturvetenskapliga ämnen.

  Inriktning molekylärgenetik och fysiologi
  • ha förståelse för skillnader mellan de olika modellsystemens biologi och människans biologi
  • träning i olika experimentella modellsystem

  Inriktning etologi och djurbiologi
  • grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om djurens naturliga beteende, djurhållning och bevarande
  • kunskaper som ger förmågan att använda olika metoder för registrering och kvantifiering av beteendedata, mätning av fysiologiska reaktioner samt statistiska beräkningar

  Inriktning ekologi, miljö- och naturvård
  • grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om ekologi och dess tillämpningar inom natur- och miljövård
  • kunskaper som ger förmåga att planera, genomföra och utvärdera ekologiska studier både i fält och laborativ miljö
Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt
Studenter från programmet i biologi ska besitta de individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kunna kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer relaterade till ämnet.
Studenter från programmet i biologi ska även ha förmåga att ta initiativ och vid behov tillägna sig ny kunskap. De utexaminerade ska ha förmåga att ta ansvar för sin egen roll i sitt arbete eller under sina fortsatta studier med avseende på yrkesetik, ansvar och pålitlighet. Dessutom ska de kunna göra relevanta bedömningar inom sitt område med hänsyn tagen till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Förmåga att arbeta i grupp och kommunicera
Studenter från programmet i biologi ska kunna samverka med andra personer. Detta innebär förmåga att på ett aktivt sätt medverka till ett väl fungerande arbete i gruppen med tydliga roller och fördelning av ansvar och uppgifter. De utexaminerade ska kunna initiera, planera, och utvärdera ett projektarbete.
Studenter från programmet i biologi ska ha goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation. Detta innebär att kunna presentera information, problem och lösningar på ett strukturerat sätt, med relevanta tekniska hjälpmedel, i såväl tal som skrift. Studenterna ska också kunna tillgodogöra sig facklitteratur och förstå facktermer på engelska.

Planering, utveckling, och realisering av forsknings- och utvecklingsprojekt med hänsyn till ekonomiska och samhälleliga behov och krav
Studenter från programmet i biologi ska ha kännedom om naturvetarens och naturvetenskapens roll i samhället både ur ett historiskt och aktuellt perspektiv. Speciellt ska den utexaminerade ha kännedom om naturvetenskapens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Studenter från programmet i biologi ska vidare vara introducerande i hur ett forskningsprojekt planeras, genomförs och redovisas.
 
Gemensamma bestämmelser
Gemensamma bestämmelser avseende särskild behörighet, anstånd, studieuppehåll, studieavbrott samt antagning till del av utbildningsprogram finns sammanställda i avsnitten b1-b6.
 
Beaktande av särskilda perspektiv
Enligt styrelsens direktiv.
 
Programmets organisation
Kandidatprogrammet i biologi omfattar tre års studier och ger en naturvetenskaplig kandidatexamen i biologi. Under de två första åren kombineras grundläggande biologikurser inom biologins delområden med kemi, matematik och statistik. Under det tredje året läses programspecifika kurser. Obligatoriska och valbara kurser framgår av programplanen. De flesta kurserna är organiserade så att innehållet behandlas vid föreläsningar, seminarier, laborationer och fältstudier. I många kurser inom programmet ingår omfattande arbeten som skall redovisas muntligt och/eller skriftligt. Deltagandet i föreläsningar/lektioner och räkneövningar är i de flesta fall frivilligt medan laborationer, laborationsgenomgångar och anordnade seminarier är obligatoriska. Vissa moment, speciellt laborationer, kan schemaläggas under kvällstid. Kurslitteraturen är ofta på engelska och vissa kurser ges på engelska. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om minst 15 hp.

Kurser kan innehålla obligatoriska moment som medför kostnader för studenten.

 
Programmets innehåll
Inom kandidatprogrammet i biologi läses grundläggande kurser inom alla biologins områden. Under den första terminen läses kurser i kemi ochbiologi. Under termin 2, 3 och 4 läses kurser inom biologins delområden. Parallellt med biologikurserna läses kurser i matematik, vetenskaplig metodik, analys och statistik. I dessa kurser ingår moment som vetenskaplig metodik, kritiskt tänkande, problemlösningsstrategier, muntlig och skriftlig kommunikation, presentationsteknik och informationssökning. Dessa kurser är avsedda att öka den examinerade studentens anställningsbarhet.

Under det tredje året profilerar sig studenten genom att läsa fördjupningskurser inom etologi och djurbiologi, ekologi miljö- och naturvård eller molekylärgenetik och fysiologi samt ett examensarbete. Det finns här möjlighet att få en bra grund för vidare biologistudier på avancerad nivå eller för att specialisera sig inför ett arbete redan efter kandidatexamen.

 
Profiler/inriktningar
Inför termin 5 väljes någon av nedanstående inritkningar:
 • Molekylärgenetik och fysiologi/ Molecular Genetics and Physiology
 • Etologi och djurbiologi/Ethology and Animal Biology
 • Ekologi, miljö- och naturvård/Ecology, Environmental Management and Nature Conservation
 
Examensarbete
Examensarbetet avser att visa huruvida den studerande besitter förmåga att tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper och att självständigt behandla förelagd uppgift omfattande 16 hp. Egen opposition och närvaro vid minst två ytterligare presentationer av examensarbeten skall också genomföras. Om möjlighet finns att lägga fram sitt examensarbete vid det arrangerade tillfället i slutet av vårterminen i åk 3 ska studenten närvara vid alla framläggningar inom huvudområdet och då bortses från kravet i regelverket att auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition. Huvudområde för kandidatexamen är biologi.

För tillträde till examensarbetet krävs minst 135 högskolepoäng inom programmet.

 
Examenskrav
Programmet leder till Naturvetenskaplig kandidatexamen i biologi, 180 hp, översatt till "Bachelor of Science with a major in Biology".

Examenskraven är:

 • godkänt resultat på alla obligatoriska kurser
 • godkänt resultat på valbara kurser samt examensarbete så att kravet på 180 hp uppfylls
 • 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet varav 15hp på G2-nivå utöver examensarbete på G2-nivå
 • examensarbete omfattande minst 15 hp på G2-nivå eller motsvarande examinerat vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
En kurs som innehållsmässigt överlappar en annan kurs kan inte räknas med i examen.
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se