studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TFYA28 Kvantdynamik, 6 hp
/Quantum Dynamics/

För:   MFYS   MSN   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 64
Rek. självstudietid: 96

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursens målsättning är att representera den avancerande kvantmekanisk teorin som tidsberoende störningsteori, mångpartikelsystem teori, kvantisering av elektromagnetiska fältet, spridning teori och formalismen för relativistisk kvantmekanik. Efter avklarad kurs skall studenten kunna:
  • lösa problem inom sådana områden som tillståndsvektorer och evolutionsoperatorer, Schrödinger, Heisenberg och Dirac-bilden, icke-rena tillstånd och täthetsmatriser
  • den bakomliggande teorin för andra-kvantiseringar och mångpartikelsystem
  • den grundläggande kunskaper i kvantisering av elektromagnetiska fältet, spridning teori och formalismen för relativistisk kvantmekanik.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Kvantmekanik, Modern fysik.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Relativistisk kvantmekanik, Elementarpartikelfysik

  Organisation:
Kursen ges i form av storseminarier med teori och problem lösningar.

  Kursinnehåll:
Inledning och repetition. Vågpaket och deras distorsion. Grupp- och fashastighet. x-, p- och N-representation. Basbyte. Closure. Spektraluppdelning av operatorer. Enhetliga operatorer och spår. Evolutionsoperatorn och dess integralekvation. Schrödinger-, Heisenberg- och Dirac-bilden. Tidsberoende störningsteori. Fermis gyllene regel. Täthetsmatrisen. Rena och blandade tillstånd. Mångpartikelsystem. Hartree-ekvationerna. Hartree-Fock-ekvationerna. Kohn-Sham teori. Transport i två-dimentionella halvledar strukturer. Andrakvantisering eller ockupationstalformalism. Tight-bindningmodellen och Hubbardmodellen. Spridning teorin. Kvantisering av elektromagnetiska fältet. Inledning till relativistisk kvantmekanik. Klein-Gordon och Dirac ekvationer. EPR-paradoxen och Bells teorem.

  Kurslitteratur:
I.I. Yakymenko. Lecture Notes in Quantum Dynamics.

  Examination:
UPG1
Inlämningsuppgifter och muntlig presentation (U,3,4,5)
6 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Iryna Yakimenko
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 05/17/2013