studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TQxx30 Examensarbete, 30 hp
/Degree project - Master’s Thesis/

För:  


OBS!

filosofie master, naturvetenskaplig master, teknologie master


 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 800

  Utbildningsområde: Naturvetenskap/Teknik

Huvudområde: se beslutade huvudområden   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris

√"mneskunskaper


Den studerande förväntas

  • systematiskt kunna integrera sina kunskaper f√∂rv√§rvade under studietiden.
  • visa v√§sentligt f√∂rdjupade metodkunskaper och √§mnesm√§ssiga kunskaper inom huvudomr√•det.
  • kunna tillgodog√∂ra sig inneh√•llet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den.
Individuella och yrkesmässiga färdigheter
Den studerande förväntas visa förmåga att
  • planera, genomf√∂ra och dokumentera ett sj√§lvst√§ndigt arbete.
  • formulera fr√•gest√§llningar samt avgr√§nsa dessa inom givna tidsramar.
  • s√∂ka och v√§rdera litteratur.
Arbeta i grupp och kommunicera
Den studerande förväntas
  • redovisa ett sj√§lvst√§ndigt arbete genom att professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt.
  • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt examensarbete av annan student.
CDIO vetenskaplighet
Den studerande förväntas
  • kunna skapa, analysera och/eller utv√§rdera vetenskapliga fr√•gest√§llningar i form av teorier eller metoder.
  • g√∂ra bed√∂mningar med h√§nsyn till till√§mpliga etiska och samh√§lleliga villkor s√•som ekonomiskt, socialt och ekologiskt h√•llbar utveckling.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'F√∂r:' ovan)
Tillträde till mastersprogram. Därtill krävs för tillträde till examensarbetet minst 60 högskolepoäng inom programmet varav 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet.
Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 1 på masterprogrammet och bokförs tills registrering på exjobbet kan göras på kurskoden TEXMAS.
Examensarbetet är placerat i programplanens sista termin.


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen utgörs av ett av självständigt arbete. För varje studerande/grupp av studenter utses en handledare och examinator.

  Kursinnehåll:
Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare. Arbetet skall utföras inom huvudområdet för examen.

  Kurslitteratur:
Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare

  Examination:
UPG1 OPPO AUSK
Skriftlig rapport, framläggning samt reflektionsdokument (U,G)
Opposition (U,G)
Auskultation (D)
28 hp
1,5 hp
0,5 hp
 
Den skriftliga redovisningen innebär manus färdigt för publicering ska föreligga samt ett individuellt reflektionsdokument över genomfört arbete.
Den studerande skall opponera på minst ett examensarbete.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är .
Institution: .
Studierektor:
Examinator:
Ansvarig programn√§mnd: Övrigt

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 05/25/2016