studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TQxx10 Examensarbete, 16 hp
/Degree project - Bachelor’s Thesis/

För:  


OBS!

filosofie kandidat, naturvetenskaplig kandidat, teknologie kandidat och kandidat utan förled


 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 427

  Utbildningsområde: Teknik/Naturvetenskap/Design

Huvudområde: se beslutade huvudområden   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris

Ă"mneskunskaper
Den studerande förvÀntas
  • systematiskt integrera sina kunskaper förvĂ€rvade under studietiden
  • tillĂ€mpa metodkunskaper och Ă€mnesmĂ€ssiga kunskaper inom huvudomrĂ„det
  • tillgodogöra sig innehĂ„llet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
Individuella och yrkesmÀssiga fÀrdigheter
Den studerande förvÀntas visa förmÄga att
  • planera, genomföra och redovisa ett sjĂ€lvstĂ€ndigt arbete
  • formulera frĂ„gestĂ€llningar samt avgrĂ€nsa inom givna tidsramar
  • söka och vĂ€rdera vetenskaplig litteratur
Arbeta i grupp och kommunicera
Den studerande förvÀntas visa förmÄga att
  • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
  • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt sjĂ€lvstĂ€ndigt arbete
CDIO yrkesmÀssighet
Den studerande förvÀntas kunna
  • göra bedömningar med hĂ€nsyn till relevanta vetenskapliga, samhĂ€lleliga och etiska aspekter


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
För tilltrÀde till examensarbetet krÀvs minst 135 högskolepoÀng inom programmet.
Auskultation fÄr göras fr.o.m. programtermin 5 pÄ kandidatprogrammet och bokförs tills registrering pÄ exjobbet kan göras pÄ kurskoden TEXJOB.


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen utgörs av ett av sjÀlvstÀndigt arbete. För varje studerande/grupp av studenter utses en handledare och examinator. För filosofie och naturvetenskaplig kandidat kan de studerande frÄn respektive institutions lista vÀlja projektuppgift för det sjÀlvstÀndiga arbetet. Projekten kan variera frÄn Är till Är. Projektet kan göras i grupper efter kursansvarigs anvisningar. Arbetet bedrivs sÄvÀl enskilt som i grupp med handledning.

  Kursinnehåll:
BestÀms individuellt för varje student i samrÄd med examinator och handledare. Arbetet skall utföras inom huvudomrÄdet för examen.

  Kurslitteratur:
BestÀms individuellt för varje student i samrÄd med examinator och handledare

  Examination:
UPG1 OPPO AUSK
Skriftlig rapport, framläggning samt reflektionsdokument (U,G)
Opposition (U,G)
Två auskultationer (D)
14 hp
1,5 hp
0,5 hp
 
Den skriftliga redovisningen innebÀr att manus fÀrdigt för publicering ska föreligga samt ett individuellt reflektionsdokument över genomfört arbete.
Den studerande skall opponera pÄ minst ett examensarbete.
PÄ kursen ges betygen UnderkÀnd/GodkÀnd.Undervisningsspråk är .
Institution: .
Studierektor:
Examinator:
Ansvarig programnĂ€mnd: Övrigt

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 06/02/2016