studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TATA75 Relativitetsteori, 6 hp
/Theory of Relativity/

För:   MFYS   Y  


OBS!

Vartannatårskurs, Ges 2016.


 

Prel. schemalagd tid: 38
Rek. självstudietid: 122

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik, Matematik, Tillämpad matematik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Avsikten med kursen är att studenterna skall få en god förståelse av den speciella och allmänna relativitetsteorins principer och konsekvenser. Efter avklarad kurs kan studenten:
  • härleda Lorentz-transformationen ur speciella relativitetsteorins postulat och använda denna för att lösa problem inom den speciella relativitetsteorin
  • använda den matematiska teorin för förbindelser och allmänna tensorer (såsom Riemanntensorn) för att lösa problem av allmänrelativistisk natur.
  • redogöra för de fysikaliska principer som ligger till grund för allmänna relativitetsteorin och härleda deras konsekvenser för fält- och rörelseekvationernas utseende
  • härleda allmänna relativitetsteorins fysikaliska konsekvenser utifrån fält- och rörelseekvationerna, speciellt de klassiska testen av teorin samt svarta hål och relativistisk kosmologi
  • härleda de viktigaste exakta lösningarna till Einstein's fältekvationer


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Mekanik, Modern fysik.
Utöver dessa formella förkunskapskrav behövs stor 'matematisk mognad'. Därför är det en fördel att ha läst en eller flera mer avancerade kurser i matematik och teoretisk fysik t ex komplex analys, differentialgeometri, funktionalanalys, kosmologi och/eller analytisk mekanik.


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursens innehåll presenteras på föreläsningar.

  Kursinnehåll:
Mångfalder. Tensoralgebra och tensoranalys. Metriska tensorn. Geodeter. Riemanns krökningstensor. Variationskalkyl. Speciella relativitetsteorins postulat. Lorentz-transformationer. Fysikaliska konsekvenser av speciella relativitetsteorin. Allmänna relativitetsteorins principer. Einsteins fält- och rörelseekvationer. Svagfältsapproximationen. Schwarzschilds lösning. Planetrörelse och Merkurius perihelieförskjutning. Ljusavböjning. Rödförskjutning. Tidsfördröjning. Singulariteter. Statiska och roterande svarta hål. Relativistisk kosmologi.

  Kurslitteratur:
FR D'Inverno: Introducing Einsteins Relativity, Clarendon

  Examination:
UPG1
Inlämningsuppgifter och muntlig redovisning (U,3,4,5)
6 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: MAI.
Studierektor: Jesper Thorén
Examinator: Fredrik Andersson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 10/02/2015