studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TFYA38 Optoelektronik , 6 hp
/Optoelectronics/

För:   BME   ED   FyN   MFYS   MSN   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 48
Rek. självstudietid: 112

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Elektroteknik, Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om optoelektroniska komponenter och fiberoptik för att kunna förstå dagens och morgondagens teknologier för applikation inom optisk kommunikation, sensor- och bild-teknik, samt energiomvandling - som nyligen fått ett förnyat intresse på grund av globala krav på energibesparing och energiproduktion.. Efter avslutad kurs skall studenten:
 • Känna till fysikaliska processer för optoelektroniska övergångar, och kunna använda grundläggande optoelektroniska samband mellan optiska materialegenskaper och komponenter inom optoelektronik.
 • Kunna definiera principen för funktionen hos de viktigaste halvledande optoelektroniska komponenterna
 • Förklara och kunna använda ekvationerna vilka bestämmer huvudsakliga egenskaper för optoelektroniska komponenter och fibeoptik.
 • Kunna tillämpa kunskapen om olika optoelektroniska komponenter för att lösa problem främst inom fysik och teknikområdet.
 • Kunna analysera funktionssättet hos olika fotoniska komponenter i syfte att välja lämpliga typer för givna applikationer.
 • Förstå relationerna mellan komponentdesign, funktionssätt, genskaper, komponentens totala effektivitet och signal överföring.
 • Kunna beräkna parameterar och designa enkla system för optiska kommunikation eller energiomvandling.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Halvledarteknik och/eller nanoteknologi

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Undervisningen sker i form av föreläsningar (varav en del gästföreläsningar), lektioner med räkneövningar samt laborationer. Dessutom ingår inlämningsuppgifter.

  Kursinnehåll:
 • Grundläggande fysik
  • Elektromagnetisk vågfysik, optik, Maxwells och Fresenels ekvationer
  • Kvantmekanik och halvledarfysik, Einsteins relationer
 • Elektron-foton processer
  • Carrier radiative recombination and light-emitting-devices (LED)
  • Stimulerade processer, lasringsmekanismer, och moder
  • Halvledarlasern
 • Foton-elektron processer
  • Fotokonduktivitet och detektorer
  • Bildsensorer
  • Fotovoltaisk effekt och solceller
 • Foton-foton processer
  • Elektromagnetisk vågrörelse, vågledare och fiberoptik
  • Optisk polarisation och modulation
  • Optiska kommunikationssystem
  • Fotoniska kristaller and lågdimensionella material för optoelektriska tillämpningar
 • Kompletterande och framtida teknologier
  • Organisk och molekylär optoelektronik
  • Terahertz-fotonik
  • Display-teknologi
  • Effekt från nanoteknologi ?" nytt tänk, material och andra perspektiv


  Kurslitteratur:
S.O. Kasap: "Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices (2nd Edition)", Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 2012. (ISBN: 978-0132151498) Laborationshandledningar (2 st) kan laddas ner från kursens hemsida.

  Examination:
TEN2 LAB2 UPG1 KTR1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
Hemuppgifter (U,G)
Frivilliga test (U,G)
4 hp
1 hp
1 hp
0 hp
 
Tentamen testar studentens förmåga att lösa numeriska problem och utföra beräkningar för design av komponenter.
Laborationskursen tränar studentens praktiska förmåga att testa optoelektroniska komponenterUndervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Wei-Xin Ni
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 09/07/2016