studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TFYA20 Ytfysik, 6 hp
/Surface Physics/

För:   MFYS   MSN   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 46
Rek. självstudietid: 114

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Det övergripande målet med kursen är att studenten skall kunna definiera, härleda och använda samband på problem inom ytfysik, rörande fasta material. Det innebär att studenten skall:
  • känna till hur kemiska sammansättningen och atomära struktur kan bestämmas experimentellt för de yttersta atomlagren.
  • känna till ytors elektroniska strukturen, dvs uppkomsten av speciella yttillstånd.
  • känna till och förstå vissa statiska och dynamiska egenskaper för ytor.
  • känna till vanliga ytadsorptionsproccesser och hur dessa kan nyttjas för att förändra ytors egenskaper.
  • kunna ställa upp idealiserade modeller för problem inom ytfysik.
  • kunna tillämpa kunskaper och färdigheter för att lösa problem inom ytfysik
  • kunna på ett väl strukturerat och logiskt sammanhängande sätt redogöra för resonemang/härledningar inom ytfysik samt mellan teorins centrala begrepp


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Modern fysik och Kvantmekanik. Materiefysik önskvärt.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Undervisningen sker i form av föreläsningar och laborationer.

  Kursinnehåll:
Metoder för att bestämma kemisk sammansättning och struktur i de yttersta atomlagren för fasta material. Modeller som beskriver ytors elektroniska egenskaper, såsom uppkomst av yttillstånd och inverkan på utträdesarbetet, samt metoder för att bestämma dessa. Beskrivning av vanliga adsorptionsprocesser, samt hur dessa typiskt påverkar såväl struktur som de elektroniska egenskaperna för metall- och halvledarytor.

  Kurslitteratur:
Zangwill A, Physics at Surfaces, Cambridge University Press 1988

  Examination:
TEN1 LAB1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
5 hp
1 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Martin Magnuson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 10/04/2016