studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TFYA40 Analytisk mekanik, 6 hp
/Analytical Mechanics/

För:   FyN   MFYS   MSN   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 56
Rek. självstudietid: 104

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursen beskriver hur variationsprincipen används för att behandla problem inom mekaniken. Den klarlägger teorins struktur och är grunden för en fördjupad förståelse av klassisk mekanik samt även kvantmekanik och statistisk mekanik. Den analytiska mekaniken är också en effektiv metod att behandla tekniskt svårare problem inom mekaniken. För att uppnå detta mål ska de studerande kunna:
  • formulera lagrangefunktionen för olika mekaniska system,
  • lösa och analysera Lagranges rörelseekvationer för generaliserade koordinater,
  • formulera hamiltonfunktionen för olika mekaniska system,
  • lösa Hamiltons rörelseekvationer för kanoniska variabler,
  • använda genererade funknioner att genomföra kanoniska transformationer.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Modern fysik, Mekanik

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Kvantmekanik kan läsas parallellt, Kvantdynamik

  Organisation:
Föreläsningar och seminarier med problem lösningar

  Kursinnehåll:
Mekanikens variationsprinciper, Lagranges ekvationer, Hamiltons princip och Hamiltons rörelseekvationer, konservering teorem, teori för små svängningsrörelser, analytisk behandling av centralkraftsproblem, Hamiltons beskrivning av mekanik, kanonisk transformation , Hamilton -Jacobi teori, Poisson parentes formulering, introduktion till analytisk mekanik av kontinuerliga system.

  Kurslitteratur:
I.I. Yakymenko. Lecture Notes in Analytical Mechanics.
I.I. Yakymenko. Set of Problems in Analytical Mechanics.
H. Goldstein, Ch. Poole, J. Safko: Classical Mechanics, 3d edition (selected parts). Addison & Wesley, 2001.


  Examination:
TEN1
En skriftlig tentamen med teorifrågor och problemlösning (U,3,4,5)
6 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Iryna Yakymenko
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/28/2016