studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TFYA39 Halvledarteknik, 6 hp
/Semiconductor Technology/

För:   D   ELE   FyN   IT   MFYS   MSN   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 48
Rek. självstudietid: 112

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Elektroteknik, Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Denna kurs syftar till att göra studenten förtrogen med fundamentala principer för halvledarkomponenter, och hur modeller av komponenter kan skapas från denna förståelse. Kursdeltagarna får den grundläggande kunskap som är nödvändig för att arbeta med integrerade kretsar samt optoelektronik. Detta inbegriper att studenten skall:
  • vara bekant med grundläggande fysikala principer som styr halvledarkomponenternas prestanda
  • kunna använda grundläggande ekvationer som beskriver komponenternas prestanda
  • förstå samt på ett strukturerat och logiskt koncist sätt kunna förklara halvledarkomponenternas kännetecken, funktion och begränsningar
  • förstå och kunna förklara de huvudsakliga teknologiska tillvägagångssätten för komponenttillverkning
  • utveckla grundläggande hjälpmedel som denne senare kan tillämpa för inlärning av nyutvecklade komponenter och tillämpningar


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Modern fysik

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Föreläsningar, lektioner, laborationer.

  Kursinnehåll:
Grundläggande komponentfysik. Funktionssätt och modellering för pn- övergångar, optoelektroniska komponenter, bipolära transistorer, fälteffekttransistorer och integrerade kretsar. Processteknik för halvledarkomponenter och integrerade kretsar. Inledning av modern halvledarteknologi, såsom nanoteknologi och spinnelectronik.

  Kurslitteratur:
Huvudlitteratur (anpassad till material från seminarier): Ben G. Streetman och Sanjay Banerjee, "Solid State Electronic Devices", 5:e upplagan, Prentice-Hall International Editions, ISBN 0-13-025538-6, 2000(or 6:e upplagan, ISBN 0-13-149726-X).
Ersättningslitteratur: D.A.Neamen"Semiconductor Physics and Devices", McGraw-Hill, ISBN 0-07-119862-8, 2003


  Examination:
LAB1 UPG1
En laborationskurs (U,G)
Hemuppgifter samt muntlig tentamen (U,3,4,5)
1 hp
5 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Irina Buyanova
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 05/06/2014