studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TFFM08 Experimentell fysik, 6 hp
/Experimental Physics/

För:   MED   MFYS   MSN   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 84
Rek. självstudietid: 76

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Det övergripande målet med kursen är att studenten skall få fördjupad kunskap om och förståelse av ett antal moderna fysikaliska mät- och analysmetoder. Kursen skall utveckla och befästa studentens kompetens att:
  • Utföra fysikaliska experiment
  • Tillämpa kunskaper från tidigare kurser
  • Analysera och sammanställa uppmätta och beräknade resultat
  • Redovisa erhållna resultat skriftligt
  • Aktivt medverka till att skapa en väl fungerande laborationsgrupp


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Modern Fysik, Vågfysik samt Termodynamik och statistisk mekanik önskvärda

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Materiefysik, Materialtekniska analysmetoder

  Organisation:
Kursen består av en serie laborationer men inleds med några föreläsningar.
Kursen pågår hela höstterminen.


  Kursinnehåll:
De inledande föreläsningarna behandlar bl a kristallstrukturer och diffraktion, radioaktivitet, joniserande strålnings växelverkan med materia och strålningsdetektorer. Serien av laborationer innehåller moment från i första hand kurserna Modern fysik ( atom- och kärnfysik) vågfysik och Termodynamik och statistisk mekanik. Serien innehåller också moment som behandlas i kurserna Kvantmekanik och Materiefysik del 1.
Exempel på laborationer som ingår: Holografi, Emissionsspektroskopi, Zeemaneffekt, Röntgenspektroskopi, Optisk pumpning, Laue kamera, Vakuumteknik, Masspektroskopi, Analys av gamma-spektrum, Curie och Isingmodellen, Fiberoptik samt Sveptunnelmikroskopet.


  Kurslitteratur:
Laborations-PM och särtryck.

  Examination:
LAB1
Laborationskurs och rapportskrivning (U,G)
6 hp
 
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Nguyen Son
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 05/21/2014