studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TGTU76 Vetenskapsteori, 6 hp
/Philosophy of Science/

För:   D   FyN   I   Ii   IT   KeBi   M   Mat   MFYS   MMAT   PRO   Y  


OBS!

Obligatorisk för Mat och FyN för antagna 2011 och senare.


 

Prel. schemalagd tid: 30
Rek. självstudietid: 130

  Utbildningsområde: Humaniora

Huvudområde: Övriga ämnen   Nivå (G1,G2,A): G1

  Mål:  IUAE-matris
Kursen skall ge en översikt över problem och metoder inom vetenskapsteorin samt orientera om viktiga vetenskaps- och teknikfilosofiska skolbildningar. Det övergripande syftet är att fördjupa förståelsen för naturvetenskaplig och teknisk forskning. Efter fullgjord kurs skall studenterna:
  • Ha en viss vetenskapshistorisk överblick.
  • Känna till viktiga metodologiska riktningar som rationalism, empirism, positivism och falsifikationism.
  • Behärska centrala vetenskapsteoretiska begrepp.
  • Vara bekant med problem rörande observation, induktion, vetenskapliga förklaringar och metoder.
  • Redogöra för teknikfilosofiska frågeställningar om den tekniska forskningens syfte och metoder, och dess koppling till grundforskning.
  • Kunna redogöra för och på ett initierat sätt diskutera frågor rörande teknologins rationalitet; teknologisk autonomi versus teknikpluralism och användarstyrning.
  • Ha en viss orientering om forskningsetiska frågor.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Kursen vänder sig i första hand till studenter under programmens avslutande år.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursens schemalagda moment består av föreläsningar och seminarier. Som hjälp för studierna finns OH-bilder, instuderingsfrågor samt viss litteratur; se kursens hemsida: http://www.liu.se/ihs/temah/ingno2/tgtu76.htm

  Kursinnehåll:
Kursen innehåller föreläsningar och seminarier.

  Kurslitteratur:
A F Chalmers: Vad är vetenskap egentligen? (1995)
I. Nordin: Teknologins rationalitet. (1988)
Som hjälp för studierna finns OH-bilder, instuderingsfrågor samt viss litteratur som fastsställs senare.


  Examination:
TEN1 HEM1
Examinationen består av en skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Frivillig hemuppgift (U,G)
6 hp
0 hp
 Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: TEMA.
Studierektor: Eva K. Törnqvist
Examinator: Ingemar Nordin
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 08/27/2015