studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TGTU04 Ledarskap, 6 hp
/Leadership/

För:   D   DPU   EM   IT   KeBi   M   MED   MFYS   MMAT   TB   U   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 48
Rek. självstudietid: 112

  Utbildningsområde: Humaniora

Huvudområde: Övriga ämnen   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
Efter kursen ska studenten:
  • kunna redogöra för, diskutera och syntetisera modeller och teorier om ledarskap
  • kunna analysera och utvärdera ledarskapets roll i en föränderlig, komplex och global organisatorisk kontext där särskild vikt läggs vid etiska problem i praktiska övningar och fallstudier
  • kunna tillämpa kunskapen om ledarskap och reflektera kring teorier och modeller om ledarskap i praktisk situationer och fallstudier


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Två års studier på civilingenjörsutbildning eller motsvarande.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, rapportskrivande och en muntlig tentamen.

  Kursinnehåll:
Kursen tar sin utgångspunkt i organisations- och ledarskapsteorier om ledarskap, organisation, makt och auktoritet från ett arbetsledarperspektiv. Stor vikt kommer att läggas vid relationen ledare och ledda, kommunikation, grupprocesser samt hur dessa hanteras i vardagens arbetsledarskap. Arbetsledarens ansvar för arbetsmiljö, genusaspekter vid ledarskap, medbestämmande och etiska frågor uppmärksammas. Vid seminarier används övningar och rollspel med efterföljande diskussion för att illustrera ledarskapsfenomen och skeenden i organisationer och grupper. Utredningsuppgifter inom lednings- och organisationsområdena ingår och kommer att avrapporteras både muntligt och skriftligt.

  Kurslitteratur:
Forslund, M. (2013, 2 uppl.). Organisering och ledning. Libers.

  Examination:
UPG8 UPG9 MUN3
Muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgift (U,3,4,5)
Deltagande i övningar och fallstudier (U,G)
Muntlig tentamen (U,3,4,5)
2 hp
1,5 hp
2,5 hp
 
Det första kursmålet examineras i MUN3, det andra i UPG9 och det tredje i UPG8.
Betyget på kursen (U,3,4,5) är en sammanvägning av betygen på de ingående momenten.Undervisningsspråk är Svenska.
Institution: IEI.
Studierektor: Lena Högberg
Examinator: Rebecca Stenberg
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Data&Medie

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 07/01/2016