studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TQxx60 Examensarbete, 60 hp
/Degree project - Master’s Thesis/

För:  


OBS!

naturvetenskaplig master


 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 1600

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: se beslutade huvudområden   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Efter examensarbetet ska den studerande inom huvudområdet kunna
  • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete
  • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
  • systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden
  • visa väsentligt fördjupade metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt.
  • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
  • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt examensarbete.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Tillträde till mastersprogram. Därtill krävs för tillträde till examensarbetet minst 30 högskolepoäng inom programmet varav 24 hp på avancerad nivå inom huvudområdet.
Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 1 på masterprogrammet och bokförs tills registrering på exjobbet kan göras på kurskoden TEXJOB.


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen utgörs av ett av självständigt arbete. För varje studerande/grupp av studenter utses en handledare och examinator.

  Kursinnehåll:
Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare. Arbetet skall utföras inom huvudområdet för examen.

  Kurslitteratur:
Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare

  Examination:
UPG1 UPG2 UPG3 OPPO AUSK
Planering och litteraturstudier (U, G)
Fält/Laboratorie/teoretiskt arbete och analys (U,G)
Skriftlig rapport, muntlig framläggning och analys (U,G)
Opposition (U,G)
Auskultation (D)
6 hp
30 hp
22 hp
1,5 hp
0,5 hp
 
Den skriftliga redovisningen innebär att manus färdigt för publicering ska föreligga samt ett individuelltreflektionsdokument över genomfört arbete.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd. Den studerande skall opponera på minst ett examensarbete.Undervisningsspråk är .
Institution: .
Studierektor:
Examinator:
Ansvarig programnämnd: Övrigt

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 05/25/2016