studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TFYY54 Nanofysik, 6 hp
/Nano Physics/

För:   MFYS   MSN   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 40
Rek. självstudietid: 120

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursen syftar till att ge en introduktion till den fysik som gäller i nanometerområdet. Kursdeltagarna får en grundläggande förståelse av principer, tillverknings- och karaktäriseringsmetoder, samt tillämpningar av nanovetenskap och nanoteknologi. Detta innebär att studenten kommer att:
  • förstå de fundamentala fysikaliska principer som bestämmer egenskaperna hos materia i fasta tillståndet, i synnerhet dimensionalitetens betydelse för de mekaniska, termiska, optiska, elektriska och magnetiska egenskaperna.
  • förstå den fysikaliska basen av nya fenomen som uppstår när storleken av ett objekt blir mindre än en mikrometer.
  • bekanta sig med tillverkningsmetoder för nanostrukturer
  • förstå och kunna förklara principerna för nya karaktäriseringstekniker med avseende att avbilda och analysera nanostrukturer och nanomaterial
  • förstå och kunna förklara priciperna för nanoelektronik och nanofotonik
  • bekanta sig med hela konceptet för vetenskap och teknologi i nanometerområdet, och kunna applicera kunskapen för att förstå utvecklingen i detta snabbt växande område.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Halvledarfysik och Nanoteknologi är önskvärda men inte nödvändiga.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Föreläsningar och laborationer

  Kursinnehåll:
A. Introduktion till nanofysik och nanoteknologi ?" kvantnaturen i nanovärlden; nanotillverkning (top-down och bottom-up); nanoskopi (elektron-, atomkraft-, sveptunnel-mikroskopi)

B. Egenskaper och tillämpningar av dielektriska och metalliska nanostrukturer ?" enskilda nanopartiklar och nanokluster; nanostrukturerade material, kolbaserade nanostrukturer; nanomagneter.

C. Egenskaper och tillämpningar av halvledarbaserade nanostrukturer ?" tillverkning av nanotrådar och kvantprickar; elektroniska och optiska egenskaper (2-dimensionella och 3-dimensionella kvantiseringseffekter); optisk spektroskopi av halvledarbaserade nanostrukturer (probe-tekniker); elektroniska och optiska komponenter baserade på kvantprickar.

  Kurslitteratur:
E. L. Wolf, Nanophysics and nanotechnology: An introduction to modern concepts in nanoscience, Wiley-VCH (2004)
Nanoscale science and technology, Eds. R. W. Kelsall, I. W. Hamley and M. Geoghegan, John Wiley & Sons (2005)
Ch. Poole Jr., F. J. Owens, Introduction to nanotechnology, John Wiley & Sons (2003)


  Examination:
PRA2 LAB1 UPG2
Projekt (U,3,4,5)
Laborationer (U,G)
Hemuppgifter (U,G)
3 hp
1 hp
2 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Plamen Paskov
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/21/2017