studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TFMT18 Moderna sensorsystem, 6 hp
/Contemporary Sensor Systems/

För:   BME   FyN   MED   MFYS   TB   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 60
Rek. självstudietid: 100

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursen ger en fördjupad förståelse av funktion och uppbyggnad av ett modernt mätsystem, baserat på kemiska sensorer, omfattande hela mätkedjan från sensorprincip till applikation. Kursdeltagarna erhåller kunskaper om
 1. Grundläggande funktion av ett antal vanliga kemiska sensorer.
 2. Datainsamlingsrutiner för kemiska sensorer.
 3. Driftkompensationsalgoritmer för kemiska sensoer.
 4. Elektroniken för kemiska sensorer.
 5. Ett antal olika kemiska sensorsystem.
 6. Baskunskaper om smak och luktsinnet.
 7. Grundläggande kunskaper om provhantering.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kurser i fysik och elektronik

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av föreläsningar och laborationer om sensorprinciper och mättillämpningar. Inbjudna gästföreläsare belyser olika specialområden. I kursen ingår också studiebesök i forskningslaboratorier samt eventuellt besök på företag som utvecklar sensorsystem. Kursen ges på engelska.

  Kursinnehåll:
Kemiska sensorsystem studeras i detalj från den fysikaliska mätprincipen till tillämpning. De mätsystem som studeras väljs från den pågående forskningen vid institutionen samt från industrin och kan t ex vara den "elektroniska näsan" och "elektroniska tungan" eller biosensorsystem baserade på ytplasmonresonans, QCM sensorer, en datorskärm eller en glukosmätare för diabetiker. Inledningsvis ges en kort och översiktlig beskrivning av mätteknik och mätteknikens villkor, speciellt inriktat mot att mäta dofter. Det aktuella mätsystemet studeras med avseende på
 1. Översikt och grundläggande definitioner av kemiska sensorer
 2. Realisering av mätsystemet, anpassningselektronik, mätförstärkare.
 3. Signalöverföring,linjärisering, filtrering, störningsproblem.
 4. Datainsamling och mätvärdespresentation.
 5. Driftkompensationsalgoritmer.
 6. Provhantering.
 7. Lukt och smak som vetenskapligt område.
 8. Tillämpningar.


  Kurslitteratur:
Kopior på förläsningsmaterial, bokkapitel, och artiklar distribueras under kursen

  Examination:
LAB2 UPG3 UPG2
Obligatoriska laborationer (U,G)
Duggor samt hemuppgifter (U,3,4)
Frivillig skriftlig uppgift för högre betyg (U,3,4,5)
1 hp
5 hp
0 hp
 
Hemuppgifter och duggor kontrollerar att kursdeltagarna har förstått dom väsentliga delarna av kursinnehållet samt att deltagarna i viss mån har förmåga att använda de förvärvade kunskaperna.
Hemuppgifterna ger betyget U,3,4. En extra rapport i form av en review av ett antal vetenskapliga artiklar kan höja betyget ett steg.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Boman
Examinator: Jens Eriksson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 06/13/2016