studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TFFY70 Materiefysik 1, 6 hp
/Physics of Condensed Matter I/

För:   FyN   MED   MFYS   MSN   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 54
Rek. självstudietid: 106

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Det övergripande målet med kursen är att studenten skall kunna definiera, härleda och använda samband på problem inom materiefysik. Det innebär att studenten skall:
  • känna till fasta kristallina kroppars geometriska struktur och hur strukturbestämningar utförs i diffraktionsexperiment.
  • känna till fasta kristallina kroppars elektroniska struktur, dvs uppkomsten av bandstruktur.
  • känna till och förstå fasta kroppars statiska och dynamiska egenskaper.
  • kunna ställa upp idealiserade modeller för problem inom materiefysik
  • kunna tillämpa kunskaper och färdigheter för att lösa problem inom materiefysik
  • kunna på ett väl strukturerat och logiskt sammanhängande sätt redogöra för resonemang/härledningar inom materiefysik samt mellan teorins centrala begrepp


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Modern fysik, Termodynamik och statistisk mekanik, Kvantmekanik

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

  Kursinnehåll:
Atomära strukturen hos fasta kristallina material. Teoretiska och experimentella bakgrunden för strukturbestämning genom diffraktion. Gittervibrationer och från dessa härledda dynamiska egenskaper såsom värmekapacitet och värmeledningsförmåga. Elektroniska strukturen hos fasta kristallina material. Olika teoretiska modeller för elektronstrukturen hos olika typer av fasta kristallina material; frielektronmodellen, Blochbandmodellen. Elektrontillstånd i halvledare, doping, Fermiytor i metaller. Defekter.

  Kurslitteratur:
Kittel, C.: "Introduction to Solid State Physics", 8th ed., John Wiley, 2005.

  Examination:
TEN1 LAB1
En skriftlig tentamen omfattande problemlösning och teorifrågor (U,3,4,5)
Två laborationer (U,G)
5 hp
1 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Ivan Ivanov
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 10/04/2016