studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TQxx11 Examensarbete, 16 hp
/Degree project - Bachelor’s Thesis/

För:  


OBS!

högskoleingenjör,teknologie kandidat i samband med högskoleingenjörsexamen


 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 427

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: se beslutade huvudområden   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris

√"mneskunskaper
Den studerande förväntas
  • systematiskt integrera sina kunskaper f√∂rv√§rvade under studietiden
  • till√§mpa metodkunskaper och √§mnesm√§ssiga kunskaper inom huvudomr√•det
  • tillgodog√∂ra sig inneh√•llet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
Individuella och yrkesmässiga färdigheter
Den studerande förväntas visa förmåga att
  • planera, genomf√∂ra och redovisa ett sj√§lvst√§ndigt arbete
  • formulera fr√•gest√§llningar samt avgr√§nsa inom givna tidsramar
  • s√∂ka och v√§rdera vetenskaplig litteratur
Arbeta i grupp och kommunicera
Den studerande förväntas visa förmåga att
  • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
  • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt sj√§lvst√§ndigt arbete
CDIO ingenjörsmässighet
Den studerande förväntas kunna
  • skapa, analysera och/eller utv√§rdera tekniska l√∂sningar
  • g√∂ra bed√∂mningar med h√§nsyn till relevanta vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'F√∂r:' ovan)
För tillträde till examensarbetet krävs minst 135 högskolepoäng inom programmet.
Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 5 på högskoleingenjörsprogrammet och bokförs tills registrering på exjobbet kan göras på kurskoden TEXJOB.


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen utgörs av ett av självständigt arbete som utförs under den sista terminen på utbildningen. För varje studerande/grupp av studenter utses en handledare och examinator.

  Kursinnehåll:
Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare. Arbetet skall utföras inom huvudområdet för examen.

  Kurslitteratur:
Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare

  Examination:
UPG1 OPPO AUSK
Skriftlig rapport, framläggning samt reflektionsdokument (U,G)
Opposition (U,G)
Två auskultationer (D)
14 hp
1,5 hp
0,5 hp
 
Den skriftliga redovisningen innebär att manus färdigt för publicering ska föreligga samt ett individuellt reflektionsdokument över genomfört arbete.
Den studerande skall opponera på minst ett examensarbete.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.Undervisningsspråk är .
Institution: .
Studierektor:
Examinator:
Ansvarig programn√§mnd: Övrigt

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 06/02/2016