studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TFFM40 Materialtekniska analysmetoder, 6 hp
/Analytical Methods in Materials Science/

För:   MED   MFYS   MSN   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 74
Rek. självstudietid: 86

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Målet är att studenten skall ha förvärvat såväl en fördjupad kunskap om principerna för moderna fysikaliska mätmetoder som praktiska erfarenheter av analysinstrument av den typen som används inom dagens avancerade materialforskning. Detta innebär att studenten skall:
  • Förstå principerna bakom växelverkan mellan fasta material och elektromagnetisk strålning, elektroner och joner.
  • Erhålla grundläggande kunskaper om diffraktion och kontrastteori.
  • Förvärva praktisk färdighet genom att arbeta med analysinstrumenten, endera själv eller i grupp med andra.
  • Förstå hur de olika analysmetoderna kompletterar varandra vid grundläggande materialanalys.
  • Öva rapportskrivning genom att i grupper om två sammanställa de resultat som erhållits via de olika analysteknikerna
  • Kunna dra slutsatser om de olika teknikernas tillämpbarhet vid grundläggande analys av olika material.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Materiefysik. Önskvärt, men ej krav, är att kursen Experimentell fysik har genomgåtts.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Föreläsningar och laborationer.
Kursen pågår hela vårterminen.


  Kursinnehåll:
Föreläsningarna avhandlar dels de fysikaliska principerna för växelverkan mellan fasta material och elektromagnetisk strålning, elektroner och joner, dels de grundläggande principerna för diffraktion och kontrastteori. Vidare studeras principerna och användningen av mikroprober, elektronspektroskopiteknikerna (AES och XPS), röntgendiffraktion, elektronmikroskopi (SEM och TEM), ljusoptisk mikroskopi, och ellipsometri. Laborationer i ljusoptiskt mikroskop, metallmikroskop. Transmissionselektronmikroskopi, kontrast, provberedningsteknik. Elektrondiffraktion, fasidentifiering. Svepelektronmikroskopi. Mikrosondanalys för kemisk sammansättningsbestämning. Röntgenfotoelektronspektroskopi, XPS. Augerelektronspektroskopi, AES. Ellipsometri. Röntgendiffraktion.

  Kurslitteratur:
PEJ Flewitt and RK Wild: Physical Methods for Materials Characterization.
Laborations-PM. Föreläsningsanteckningar.


  Examination:
TEN1 LAB2 UPG1
En skriftlig tentamen bestående av teoriuppgifter och problemlösning (U,3,4,5)
En laborationskurs (U,G)
Laborationsrapport (U,G)
1,5 hp
3,5 hp
1 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Fredrik Eriksson
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 05/21/2014