studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TFYA43 Nanoteknologi, 6 hp
/Nanotechnology/

För:   BME   FyN   MED   MFYS   MSN   TB   Y   Yi  

 

Prel. schemalagd tid: 48
Rek. självstudietid: 112

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
Målet är att studenten efter kursen har en grundläggande förståelse för viktiga fenomen inom nanovetenskap och hur de kan utnyttjas i olika tillämpningar. Kursen täcker flera aktuella områden med stark koppling till applikationer, men går inte i detalj in på komplicerad fysik, biologi och matematik.

  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande kunskaper i mekanik och vågrörelselära

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen består av ett antal föreläsningar, demonstration av exempel på nanoteknologi samt en studentkonferens med muntliga presentationer.

  Kursinnehåll:
Kursen innehåller en allmän introduktion till nanoteknologin som ska ge studenterna ett brett perspektiv på området. Samtidigt ska kursen ge exempel på mycket nya utvecklingar inom modern vetenskap och teknologi. Nanovetenskap och nanoteknologi har redan och förväntas fortsätta att leda till nya genombrott inom teknologin. Nanovetenskap är starkt tvärvetenskaplig och den utvecklas i områden mellan traditionell vetenskap och teknik, kvantmekanik och livsvetenskaperna. Kursen handlar om hur man inom nanovetenskapen kan lära sig att tillverka material, maskiner och komponenter för att påverka hur vi lever och arbetar. Föreläsningar som behandlar följande ämnen:
  1. Introduktion till nanoteknologi
  2. Storlekens betydelse
  3. Vetenskapen bakom nanoteknologin
  4. Verktygen för att tillverka och mäta på nanostrukturer
  5. Optik och elektronik
  6. Sensorer
  7. Smarta material
  8. Bio-medicinska tillämpningar
  9. NEMS
  10. Framtidsperspektiv


  Kurslitteratur:
Föreläsningsanteckningar som finns tillgängliga på nätet samt en referensbok: "Nanotechnology - basic science and emerging technologies", M. Wilson et al (Chapman & Hall/CRC, 2002), som finns tillgänglig under kursens gång

  Examination:
TEN1 UPG1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Aktivt deltagande i studentkonferensen (U,G)
5 hp
1 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Jens Birch
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 03/21/2017