studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TFFY54 Kvantmekanik, 6 hp
/Quantum Mechanics/

För:   FyN   MFYS   MSN   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 62
Rek. självstudietid: 98

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper i kvantmekanik och ökad förmåga att lösa kvantmekaniska problem. Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • utföra härledingar genom att utgå från de kvantmekaniska postulaten.
  • använda olika representationformer inom kvantmekanik.
  • lösa kvantmekaniska problem som involverar moment som listas i kursinnehållet.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Modern fysik, linjär algebra och fouriertransform.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Påbyggnadskurser
Kvantdynamik, Relativistisk kvantmekanik, Elementarpartikelfysik

  Organisation:
Kursen är uppdelad på föreläsningar och lektioner (räkneövningar).

  Kursinnehåll:
Historisk bakgrund. Våg-partikeldualism. Vågpaket.Tidsberoende Schrödingerekvationen. Sannolikhetsströmtäthet. Väntevärden. Hermitska operatorer. Tidsoberoende Schrödingerekvationen. Randvillkor. Allmän lösning till Schrödingerekvationen. Tidsutvecklingsoperator. Diracnotationen. Tillståndsrum. Adjungerad operator. Unitära operatorer. Kommutator. Rigoröst bevis av osäkerhetsrelationen. Heisenbergs matrisrepresentation. Ehrenfest´s teorem. Kvantmekanikens postulat. Harmonisk oscillator med operatormetod. Operatorer som generatorer av translation och rotation. Symmetrier och konserveringslagar. Generaliserade rörelsemängdsmoment. Klotytefunktioner. Paulimatriser. Spinndynamik. Sfäriskt symmetrisk potential. Väteatomen i magnetfält. Spin-ban koppling. Konceptuella problem. Approximativa metoder: Icke-degenererad och degenererad störningsteori; variationsmetoden.

  Kurslitteratur:
B. H. Bransden and C. J. Joachain, Quantum Mechanics, second edition, Prentice Hall 2000.

  Examination:
TEN1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
6 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Magnus Boman
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 10/26/2015