studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TFYA85 Alternativa energikällor och deras tillämpningar, 6 hp
/Alternative Energy Sources and their Applications/

För:   FyN   MED   MFYS   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 52
Rek. självstudietid: 108

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris
Efter genomgången kurs ska studenten:
 • kunna beskriva de grundläggande fysikaliska begreppen energikonvertering och konsumtion.
 • ha en förståelse för vikten av att utforska förnybara energikällor ur teknisk, miljömässig och ekonomisk synvinkel.
 • kunna beskriva olika metoder att utnyttja förnybara energikällor.
 • ge exempel på effektiv energianvändning.
 • uppvisa en kunskapsbas för arbete med allmän förnybar energi och energisparande tillämpningar.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Grundläggande fysikkunskaper

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
De schemalagda delarna av kursen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och företagsbesök på företag som arbetar med förnybar energi.

  Kursinnehåll:
 • Grundläggande aspekter av fysik i energirelaterade tillämpningar.
 • Hållbara energikällor: solenergi, geotermisk energi och olika typer av kraftverk, olika former av vattenenergi, vindkraft, biobränslen.
 • Energiomvandling och energitransport.
 • Energisparande teknik för elektronik-, transport-, industri- och byggbranschen.
 • Avancerade material, metoder och framtidsutsikter inom energisektorn, inverkan av miljö på mänskligt liv och grundläggande krav för energirelaterade tillämpningar.
 • Introduktion till metoder för datorsimulering inom energisektorn.


  Kurslitteratur:
E. E. Michaelides, "Alternative Energy Sources", (Springer,2012).
A compendium of articles.
R. Wengenmayr, T. Bührke ?oRenewable Energy: Sustainable Energy Concepts for the Future", (Wiley, 2008).
G. Boyle, "Renewable Energy", (Oxford University Press,2004).


  Examination:
TEN1 LAB1 UPG1 KTR1
Skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Laboration (U,G)
Närvaro vid platsbesök och/eller gästföreläsningar (U,G)
Frivilligt kursmoment (U,G)
5 hp
0,5 hp
0,5 hp
0 hp
 
Frivilliga moment under kursens gång kan ge poäng som får tillgodoräknas på den skriftliga tentamen.Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Sergiy Valyukh
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 08/15/2016