studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2016
 
TFYA25 Materiefysik 2, 6 hp
/Physics of Condensed Matter II /

För:   MFYS   MSN   Y  

 

Prel. schemalagd tid: 48
Rek. självstudietid: 112

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: Fysik, Teknisk fysik   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Kursen ger en djupare kunskap inom centrala avsnitt av fasta tillståndets fysik (optiska egenskaper, supraledning, magnetism, dielektrika, ytfenomen). Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
  • beskriva växelverkan mellan elektromagnetisk strålning och fasta material samt växelverkan mellan elektroner och fasta material. Modeller skall kunna härledas och beskrivas.
  • beskriva supraledning och kunna redogöra för teorin kring detta fenomen.
  • beskriva magnetism (diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism) samt kunna beskriva/härleda modeller som leder fram till den magnetiska susceptibiliteten
  • beskriva och behandla ytors atomstruktur ur olika aspekter (reella rummet, reciproka rummet, diffraktion)
  • tillämpa de grundläggande teorierna inom de olika områdena vid problemlösning


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
Kvantmekanik, Materiefysik

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Undervisningen sker i form av föreläsningar med integrerade räkneövningsmoment. Delar av kursen behandlas i mindre grupper genom muntlig presentation av studenterna.

  Kursinnehåll:
En teoretisk behandling av magnetism hos fasta kroppar. Tillämpningar av magnetism. En utvidgad behandling av de fysikaliska mekanismer som ger de optiska egenskaperna hos fasta kroppar. En kombinerad fenomenologisk och teoretisk studie av supraledning. Fysikaliska egenskaper hos ytor.

  Kurslitteratur:
Kittel, C.: "Introduction to Solid State Physics" , 8h ed, John Wiley, 2005.

  Examination:
TEN2 MUN1
En skriftlig tentamen (U,3,4,5)
Muntlig presentation (U,G)
4,5 hp
1,5 hp
 Undervisningsspråk är Engelska.
Institution: IFM.
Studierektor: Magnus Johansson
Examinator: Roger Uhrberg
Länk till kurshemsida på kursgivande institution
Ansvarig programnämnd: Elektro&Fysik

Engelsk kursplan

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Om inget annat anges ovan gäller betygsskala enligt avsnitt a8.5 i de gemensamma bestämmelserna.

Kursplanen gäller för 2016 enligt beslut av ansvarig programnämnd/fakultetstyrelse.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 09/25/2014