Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Påbyggnadsutbildning till vuxenlärare
, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LUAA03
Mål
Genom kursen ska den studerande vidareutveckla sin praktiska och teoretiska kunskap om vuxnas lärande och vuxenundervisning i avsikt att kunna arbeta som vuxenutbildare.
Kursinnehåll
Vuxenpedagogik och vuxendidaktik, 10 poäng
Adult Education and Didactics
Genom delkursen ska den studerande förvärva kunskap om sambandet mellan vuxnas lärande och undervisning av vuxna, analysera och problematisera vuxenlärarrollen samt studera vuxenpedagogik och vuxendidaktik som kunskapsfält.

Invandrar- och kulturkunskap. Lärande utifrån ett invandrarperspektiv, 6 poäng
Immigrants and Culture. Learning from a Multicultural Perspective
Under delkursens gång ska den studerande reflektera över, utveckla och fördjupa sina kunskaper om det mångkulturella samhället med fokus på vuxna i skola och utbildning. Den studerande ska även fördjupa kunskapen om olika kulturella perspektiv på lärande och undervisning.

Projektarbete, 4 poäng
Project work
Genom delkursen ska den studerande fördjupa sina kunskaper inom något av de ämnesområden som behandlats i kursen. Redovisningen sker i form av en rapport.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen genomförs som distansutbildning. Föreläsningar och seminarier genomförs vid träffar i Linköping, medan det huvudsakliga arbetet sker i regionala grupper. I kursen ingår fältstudier. Handledning ges för uppgifter i anslutning till litteraturstudierna samt i samband med ett projektarbete som genomförs under utbildningens gång. Kontakter mellan lärare och studerande kan upprätthållas såväl via dator som telefax, telefon och brevkorrespondens.
Examination
Examinationen består av inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i seminarier. Dessutom ingår ett projektarbete som behandlas vid ett seminarium.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Examen från lärarutbildning
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Påbyggnadsutbildning till vuxenlärare
Training to teach Adults
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr:   Kurskod: LUAA03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2005-04-28 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.