Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Påbyggnadsutbildning till vuxenlärare, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LUAA02
Mål
Genom kursen ska den studerande vidareutveckla lärarfunktionen i förhållande till arbetet i vuxenutbildning.
Kursinnehåll
Delkurs 1: Vuxenpedagogik och vuxendidaktik, 10p
Syfte: Genom delkursen skall den studerande förvärva kunskap om sambandet mellan vuxnas lärande och undervisning av vuxna, analysera och problematisera vuxenlärarrollen samt inventera vuxenpedagogik och vuxendidaktik som kunskapsfält.
Huvudsakligt innehåll: Den vuxna människan, Vuxenläraren, Vuxenutbildningen, Det vuxenpedagogiska och vuxendidaktiska kunskapsfältet.

Delkurs 2: Invandrar- och kulturkunskap. Lärande utifrån ett invandrarperspektiv, 6p
Syfte: Under delkursens gång skall den studerande reflektera över, utveckla och fördjupa sina kunskaper om det mångkulturella samhället i och utanför skolan och bredda grunden för ett eget ställningstagande. Den studerande ska även fördjupa kunskapen om lärande och lärandesvårigheter ur olika kulturella perspektiv. Tonvikten läggs på läs- och skrivsvårigheter som kan uppstå när lärandet sker på ett språk som inte är modersmålet.
Huvudsakligt innehåll: Det mångkulturella Sverige
Kulturmöten
Invandrar- och kulturpolitik
Arbetsmarknadspolitik
Migration i historiskt och globalt perspektiv
Teorier om läs- och skrivsvårigheter
Teorier om andraspråksinlärning

Delkurs 3: Projektarbete, 4p
Genom delkursen skall den studerande fördjupa sina kunskaper inom ämnesområden som behandlats i kursen. Redovisningen skall ske i formen av en rapport.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen genomförs som distansutbildning. Föreläsnignar och seminarier genomförs vid träffar i Linköping, men det huvudsakliga arbetet sker i regionala grupper. I kursen ingår fältstudier. Handledning ges för uppgifter i anslutning till litteraturstudierna samt i samband med ett projektarbete som genomförs under utbildningens gång. Kontakter mellan lärare och studerande kan upprätthållas såväl genom dator som via telefax eller telefon och brevkorrespondens.
Examination
Under kursen förekommer olika former av bedömning. Examinationen består av inlämningsuppgifter, praktik-rapporter samt aktivt deltagande i seminarier. Dessutom ingår ett projektarbete som berör vuxenlärarrollen med utgångspunkt i kursens innehåll.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Examen från lärarutbildning samt minst 3 års lärartjänstgöring (på minst halvtid).
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Påbyggnadsutbildning till vuxenlärare
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LUAA02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 1998-03-31.