Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
De nya barnsynerna, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Barn - BRA
  Kurskod   LTEB01
Mål
Kursens syfte är att den studerande skall utveckla förmåga att:
- inhämta grundläggande kunskaper om de nya barnsynerna
- visa på olika metoder och teorier som används i förståelsen av barn och ungdomar
- utveckla ett kritiskt tänkande om barnperspektivet
Kursinnehåll
Kursen behandlar centrala teman inom barndomssociologin. Speciellt betonas teoretisk och metodologisk behandling av barnperspektivet. En väsentlig del i kursen är att de studerande skall utgå från egna erfarenheter, och analysera dessa med hjälp av den teori som presenteras.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen innefattar föreläsningar, litteraturseminarier, grupparbeten och skriftligt individuellt arbete.
Examination
Examinationen utgörs av individuella skriftliga och muntliga redovisningar.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
De nya barnsynerna
The new perspectives of children
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 80/04-41   Kurskod: LTEB01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Barn - BRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       BRA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2004-06-04.