Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vuxenpedagogik 3, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LPEC06
Mål
Kursen syftar till att den studerande ska förvärva kunskaper och färdigheter i forskningsmetodiska och vetenskapsteoretiska perspektiv, vilka kan fungera som redskap för att beskriva, analysera och förstå vuxenpedagogiska fenomen. Kursen ska förbereda såväl för arbete med undersökningar och utvärderingar i den vuxenpedagogiska vardagen som för vidare forskarstudier.

Den studerande ska fördjupa sina kunskaper genom teoretiska och empiriska studier inom ett eget valt område, vilket redovisas i ett självständigt uppsatsarbete.
Kursinnehåll
Forskningsmetodiska ansatser och vetenskapsteoretiska perspektiv, 10 poäng
Research Methods and Scientific Perspectives

I delkursen behandlas forskningsmetoder av relevans för vuxenpedagogiken i relation till skilda vetenskapsteoretiska perspektiv. Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder tas upp. Frågeställningar kring problemformulering, forsknings- och undersökningsdesign samt datainsamling liksom metoder för beskrivning, bearbetning och tolkning av data studeras.

Uppsats, 10 poäng
Thesis

I delkursen fortsätter arbetet att välja, avgränsa, definiera och undersöka ett vuxenpedagogiskt problem. Problemet och dess bearbetning redovisas i en uppsats. Den studerande genomför självständigt detta mindre forskningsarbete och försvarar det vid ett seminarium samt granskar andras forskningsarbeten.

Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges på halvfart, med en kombination av fysiska träffar och studier på distans, vilket innebär varierade mötes- och undervisningsformer. Detta betyder bland annat att
· de fysiska mötena sker företrädesvis i form av tvådagars-seminarier
· de virtuella mötena sker kontinuerligt under kursens gång via en elektronisk konferens
· gruppens betydelse för lärandet tas tillvara genom att de studerande ingår i mindre grupper som gemensamt bearbetar och tillämpar kursens innehåll. Även uppsatshandledning sker i grupp
· de studerandes egna forskningsproblem tas som utgångspunkt för de forskningsmetodiska och vetenskapsteoretiska momenten och bearbetningen av de egna problemen integreras med behandlingen av metodiska ansatser
· dokumentation sker fortlöpande. Den studerandes skrivprocess pågår under hela kursen. Inom den mindre gruppen läser och kommenterar de studerande varandras texter.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga arbetsuppgifter. Vidare krävs aktivt deltagande i kursseminarierna. Uppsatsen examineras genom presentation och försvar i ett uppsatsseminarium. Den studerande opponerar dessutom på en uppsats samt deltar aktivt i behandlingen av minst ytterligare tre.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Vuxenpedagogik 2, 20p, eller motsv
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vuxenpedagogik 3
Adult Education 3
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: LPEC06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       PEA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2002-05-02 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.