Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vuxenpedagogik 2, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LPEB31
Mål
Kursen syftar till att den studerande fördjupar kunskaper om vuxenpedagogiska fenomen. Vidare ska den studerande fördjupa kunskaper om vuxenpedagogiska sammanhang ur individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Den studerande ska även fördjupa färdigheter i att läsa och skriva vetenskapliga texter.
Kursinnehåll
Kursen är indelad i tre avsnitt. Genomgående analyseras och problematiseras vetenskapliga begrepp i relation till vuxenpedagogiska traditioner och praktiker. I samtliga avsnitt betonas också genus- och mångfaldsaspekter.

Vuxnas lärande som kunskapsfält, 6 poäng
Delkursen tar utgångspunkt i fenomen som vuxnas lärande och vuxenutbildning. Vidare bearbetas begrepp som kunskap, vetenskap och metodologi.

Vardagen i vuxenpedagogiska sammanhang, 8 poäng
Delkursen tar utgångspunkt i områden som rekrytering till vuxenstudier, lärsituationer, projekt- och nätverkssamarbete, validering och utvärdering. Vidare praktiseras utrednings- och forskningsmetodik.

Kvalitetsarbete och presentation av vetenskaplig kunskap, 6 poäng
Delkursen tar utgångspunkt i fenomen som erfarenhet, reflektion och vetenskaplighet. Vidare ingår att både muntligt och skriftligt presentera en uppsats samt kritiskt granska medstuderandes arbeten.
Undervisning/Arbetsformer
Kursens innehåll bearbetas med varierade individuella och kollektiva arbetsformer. Föreläsningar varvas med litteraturstudier och reflektions- samt handledningspass. Individuell och kollektiv återkoppling av arbeten sker från lärare och medstuderande. Intensivstudier i form av heldags- eller tvådagars seminarier kan förekomma. Vissa moment förutsätter obligatorisk närvaro. Tillgång till dator krävs för kommunikation med övriga kursdeltagare och kursledning.
Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga arbeten. Processkrivning är centralt då kursens delar bygger på varandra och bildar en helhet i examinationsformerna.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Godkänd Vuxenpedagogik I, 20p, eller godkänd Pedagogik 1, 20 p, (motsv) eller examen från lärarutbildning, exempelvis folkhögskollärarprogrammet.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vuxenpedagogik 2
Adult Education - Theory and Practice
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 224/03-41   Kurskod: LPEB31      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       PEA   SA  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2002-10-24 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.