Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vuxenpedagogik 1, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LPEA06
Mål
Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskaper om vuxenpedagogiska synsätt på kunskap och lärande. Vidare ska den studerande utveckla kunskaper om det vuxenpedagogiska fältet ur individuella, institutionella och samhälleliga perspektiv. Den studerande ska även utveckla grundläggande färdigheter i att läsa och skriva vetenskapliga texter.
Kursinnehåll
Kursen är indelad i tre avsnitt . Genomgående analyseras och problematiseras vetenskapliga begrepp i relation till vuxenpedagogiska traditioner och praktiker:

Vuxnas kunskap, lärande och bildning, 7 poäng
Avsnittet tar utgångspunkt i begreppen kunskap, lärande, bildning och utbildning.

Kommunikation i vuxenpedagogiska sammanhang, 6 poäng
Avsnittet tar utgångspunkt i fenomenen pedagogiskt ledarskap, förändringsarbete och klassrumsinteraktion.

Utvärdering och utvecklingsarbete i vuxenpedagogiska miljöer, 7 poäng
Avsnittet tar utgångspunkt i fenomenen utvärdering, utbildnings- och undervisningskvalitet samt forsknings- och utredningsdesign. Metoder för att systematiskt samla och dokumentera erfarenheter prövas, granskas och problematiseras.
Undervisning/Arbetsformer
Kursens innehåll bearbetas med varierade individuella och kollektiva arbetsformer. Föreläsningar varvas med litteraturseminarier och reflektions- samt handledningspass. Individuell och kollektiv återkoppling av arbeten sker från lärare och medstuderande. Heldags- eller tvådagars seminarier samt viss kvällsundervisning underlättar kombination av studier och arbete. Vissa moment förutsätter obligatorisk närvaro. Tillgång till dator krävs för kommunikation med övriga kursdeltagare och kursledning.
Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga arbeten. Processkrivning är centralt då kursens delar bygger på varandra och bildar en helhet i examinationsformerna.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vuxenpedagogik 1
Adult Education 1
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LPEA06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PEA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-11-12.