Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledarskap, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKTA42
Mål
Efter genomgången kurs har den studerande förvärvat kunskap om och förståelse för teoretiska perspektiv på ledarstilar samt självinsiktens betydelse för ledarskapet. Den studerande har också kunskap om olika sätt att utöva ledarskap, såsom direkt, indirekt och exekutivt.

Vidare kan den studerande identifiera teoretiska perspektiv på begreppen motivation och kommunikation, grupprocesser och grupputveckling, och har tillägnat sig kunskap om och insikt i symtom på stress och dess bakomliggande orsaker.

Den studerande har insikt i vad det innebär att verka i arbetsledande ställning, leda förändringsarbete samt att leda på olika nivåer och i olika typer av organisationer.

Den studerande känner till och kan identifiera tidiga stressymtom.
Kursinnehåll
Kursen behandlar ledarskap ur såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. Centrala begrepp som problematiseras i kursen är motivation, kommunikation, ledarstilar och grupprocesser. Teorier om sambandet mellan personlighetsdrag och ledarstrategier studeras. Stress och stressymtom belyses tillsammans med frågor rörande organisationsutveckling och ledarskap under förändringsarbete. Frågor rörande ledarskap och genus studeras.

Ledare från näringsliv och offentlig sektor delger erfarenheter från sitt eget ledarskap med efterföljande diskussion och frågestund. I anslutning till aktuell föreläsning genomförs grupparbeten och seminarier med syftet att integrera teoretiska perspektiv med egna erfarenheter och föreläsarnas praktiska perspektiv.

En skriftlig gruppuppgift där ledarskapsfrågor behandlas genomförs under valfri rubrik.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs på helfart under fem veckor med två föreläsnings- och seminariedagar per vecka. Övriga arbetsdagar är avsedda för arbete i grupp och enskilda studier.

En vecka är helt avsedd för enskilda studier och utarbetande av den skriftliga gruppuppgiften.
Examination
Enskild skriftlig salstentamen.
Skriftlig gruppuppgift.
Förberett, aktivt deltagande i grupparbeten och seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledarskap
Leadership
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: LKTA42      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-19 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.