Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
IT i Praktiken, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKTA41
Mål
Genom kursen skall deltagaren skapa sig en kunskaps- och färdighetsplattform från vilken relevant informationsteknik kan hanteras.
Kursinnehåll
Kursen kommer att praktiskt behandla modern informationsteknik inkluderande multimedia, presentationsprogram, bildbehandling, internet, sökmetodik och framtagning av hemsida (HTML-kod och editor). Datorn i det didaktiska arbetet kommer också att behandlas i kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, lektioner och praktiskt IT-arbete.
Examination
Aktivt deltagande och redovisning av eget framtaget, datorstött materiel.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
IT i Praktiken
IT in Practical Use
 
Kursansvarig är: IUV - Institutionen för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 330/06-41   Kurskod: LKTA41      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   TE  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-06-01 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.