Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Matematik-Didaktik - en kurs om lärande och undervisning i matematik, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Didaktik - DIA
  Kurskod   LKTA40
Mål
Kursens syfte är att den studerande utvecklar en reflekterande inställning och en metodisk flexibilitet för att kunna hantera olika undervisningssituationer i matematik. Studenten skall utveckla förmågan till kritiskt tänkande och reflektion över innehållet i kursen, öka insikten om ämnet i relation till genus och olika aspekter av mångfald samt skaffa sig en inblick i den matematik-didaktiska forskningen.

Den studerande skall:
• förvärva kunskaper om den matematik-didaktiska forskningen nationellt och internationellt
• förvärva kunskaper kring elevers tänkande och lärande i och om matematik
• ta del av matematikämnet utifrån genusperspektiv och olika aspekter av mångfald
• känna till vanligt förekommande uppfattningar om matematiska begrepp och idéer, ha förmåga att upptäcka, tolka och förstå variationer i dessa samt kunna analysera och bedöma deras kvalitet
• ta del av olika undervisningssituationer i matematik i skolan
• analysera elevers olika sätt att förvärva en god matematikförståelse
• ta del av hur man kan stimulera elever till kreativitet och upptäckarglädje och tydliggöra att matematik är rolig, vacker och spännande
• kunna använda olika metoder för att utvärdera och bedöma elevers matematikkunnande i förhållande till kursplanens mål och betygsätta detta kunnande i förhållande till betygskriterier
• utveckla sitt eget förhållningssätt till matematikämnet
Kursinnehåll
Kursen behandlar lärande och undervisning i matematik ur ett helhetsperspektiv:
Nationella och internationella utvärderingar och undersökningar om undervisning i matematik, olika modeller för begreppsinlärning och färdighetsträning, sociala och kulturella aspekter på lärande och undervisning i matematik.

Kursen består av två delkurser. Delkurs ett handlar om det matematik-didaktiska forskningsfältet och delkurs två behandlar matematik-didaktiken i skolan. I delkurs ett fokuseras på olika forskningsstudier som har genomförts kring elevers lärande i matematik och lärares undervisning. De områden som behandlas i delkurs två är aritmetik, algebra, geometri och statistik ur ett didaktiskt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen omfattar föreläsningar, seminarieövningar, grupp- och projektarbeten samt fältstudier.
Examination
Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter under kursens gång samt genom en egen studie. För att uppnå godkänt resultat på examinationerna poängteras betydelsen av aktivt deltagande.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Lärarexamen eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Matematik-Didaktik - en kurs om lärande och undervisning i matematik
Mathematics Education
 
Kursansvarig är: IUV - Institutionen för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 104/05-41   Kurskod: LKTA40      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Didaktik - DIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       DIA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2005-12-08 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.