Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Barns och ungdomars text- och medievärldar. Om ungdomskultur., 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Medievetenskap - MTE
  Kurskod   LKTA39
Mål
Den studerande ska förvärva kunskap om och bli förtrogen med olika mediebaserade kulturella former och yttringar som barn och ungdomar möter under sin fritid samt om påverkansfaktorer inom det populärkulturella området. Vidare ska den studerande skaffa sig insikt i hur barn och ungdomar tillgodogör sig denna kultur. Den studerande ska utveckla egen säkerhet vid analys av text, film och elektroniska media samt förvärva didaktiska insikter rörande undervisning om media och mediafrågor.
Kursinnehåll
Fokus ligger på medier och ungdomskultur samt studier av receptions- och genusteori. Perspektiven demokrati, etnicitet, genus, klass och ålder studeras. Analysmetoder och didaktiska överväganden av relevans för film, elektroniska media och texter som är riktade till ungdomar studeras. Didaktiska analyser av film, websajter, olika typer av dataspel samt ungdomstidningar och skönlitteratur görs.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetet i kursen utgår från föreläsningar, seminarier, studier av bildmedier, läsning av olika typer av text med stort genomslag bland barn och ungdomar samt ett fortlöpande reflekterande och analyserande arbete utifrån kursens innehåll. I alla avsnitt utgår arbetet från ett didaktiskt perspektiv.
Examination
Examination sker fortlöpande i form av film- och textseminarier. För att uppnå godkänt resultat på examinationerna rekomenderas aktivt deltagande i undervisningen. Avslutande skriftlig examination genomförs i form av en analys av en vald aspekt på ungdomskultur.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Barns och ungdomars text- och medievärldar. Om ungdomskultur.
Text and Media Worlds of Children and Youth. On Youth Culture.
 
Kursansvarig är: IUV - Institutionen för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 330/06-41   Kurskod: LKTA39      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medievetenskap - MTE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       MTE   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-01-19 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.