Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Matematik i ett skolperspektiv, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKTA37
Mål
Genom studierna skall den studerande

- förvärva kunskaper kring elevers tänkande och lärande i och om matematik
- känna till vanligt förekommande uppfattningar om matematiska begrepp och ideer, utveckla förmåga att upptäcka, tolka och förstå variationer i dessa samt kunna analysera och bedöma deras kvalitet
- träna sig i att kritiskt granska och reflektera över forskning som berör matematikdidaktik
- utveckla ett eget förhållningssätt till ämnet skolmatematik
Kursinnehåll
Kursen behandlar lärande och undervisning i matematiken ur ett helhetsperspektiv. Vidare behandlar kursen den didaktiska aspekten av matematiken inom områdena taluppfattning, mönster och samband, mätning, rumsuppfattning och geometriska samband samt statistik och sannolikhet. Olika modeller för begreppsinlärning och färdighetsträning kommer att analyseras. Aktuell nationell och internationell forskning i matematikdidaktik bearbetas.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, grupp- och projektarbeten samt fältstudier
Examination
Examination sker i form av skriftliga inlämningsuppgifter under kursens gång samt redovisning av projektarbeten.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Matematik i ett skolperspektiv
Mathematics - a School Perspective
 
Kursansvarig är: IUV - Institutionen för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 104/05-41   Kurskod: LKTA37      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   NA  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2005-02-10 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.