Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Professionella samtal , 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogiskt arbete - PGA
  Kurskod   LKTA36
Mål
Syftet med kursen är att den studerande skall

tillängna sig kunskaper om och reflektera över lärprocesser och elevers lärande.

diskutera och problematisera en mentors uppgifter i dagens skola

utveckla sina färdigheter i pedagogiska och vägledande samtal
Kursinnehåll
Undervisning och lärande studeras dels utifrån ett elevperspektiv och dels utifrån pedagogens roll som handledare. Lärprocesser och elevers lärande diskuteras. Reflektion och dokumentation som pedagogiska verktyg studeras.

Kursen fokuserar också teorier och metoder för pedagogiska och vägledande samtal och synliggör mentorns olika uppgifter i en skola för alla.

Mentorns roll i utvecklingssamtalet och det pedagogiska samtalets möjligheter och hinder studeras och problematiseras.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, fältstudier, litteraturstudier, muntliga och skriftliga redovisningar.
Examination
Examination sker fortlöpande vid seminarier och redovisningar av fältuppgifter individuellt och i grupp. Individuell examination sker i form av en sammanfattande text där den studerande reflekterar över sitt lärande och kursens innehåll.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Lärarexamen eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Professionella samtal
 
Kursansvarig är: IUV - Institutionen för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 80/04-41   Kurskod: LKTA36      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogiskt arbete - PGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PGA   SA  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2004-06-10 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.