Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kvalitetsutveckling, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogiskt arbete - PGA
  Kurskod   LKTA35
Mål
Syftet med kursen är att den studerande skall:

diskutera och problematisera begreppen kvalitet och kvalitetsutveckling

tillägna sig kunskaper om utvärdering som instrument för verksamhetsutveckling.

utveckla sina färdigheter i utvärderingens praktiska tillämpning

arbeta med analys och skriftlig dokumentation för kvalitetsutveckling
Kursinnehåll
Kursen omfattar en teoridel och en praktisk tillämpningsdel.

Begreppen kvalitet och kvalitetsutveckling studeras och problematiseras i ett undervisnings- och lärandeperspektiv. Olika utvärderingsmodeller, kvantitativa och kvalitativa utvärderingsinstrument diskuteras och prövas empiriskt.

Den studerande undersöker och redovisar ett fördjupningsarbete om kvalitetsarbete och utvärdering i egen verksamhet.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, fältstudier, litteraturstudier, muntliga/skriftliga redovisningar och fördjupningsarbete.
Examination
Examination sker fortlöpande vid seminarier och redovisningar av fältuppgifter. Ett skriftligt fördjupningsarbete med opposition redovisas i grupp. Individuell examination sker i form av en sammanfattande text, där den studerande reflekterar över sitt lärande och kursens hela innehåll.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Lärarexamen eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kvalitetsutveckling
 
Kursansvarig är: IUV - Institutionen för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 80/04-41   Kurskod: LKTA35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogiskt arbete - PGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PGA   SA