Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledarskap, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKTA32
Mål
Genom kursen ska den studerande

- tillägna sig ökad förståelse för olika typer av ledarskap
- inse skillnaden mellan direkt och indirekt ledarskap
- tillägna sig färdighet att kreativt kunna tillämpa olika metoder för utveckling i en organisation
- tillägna sig teoretisk färdighet att verka i arbetsledande befattningar
Kursinnehåll
Ledarskapets grunder
Anvisningar för grupparbeten och examination. En historisk tillbakablick på synen av ledare och ledda. Presentation av viktigare teorier som legat till grund för utvecklingen av ledarskapet i Sverige. Genomgång av sammanhanget mellan ledarskap och organisationsutveckling. Möten med förebilder. Reflektion och studium av kurslitteraturen.

Ledarskapspsykologi
Presentation av gruppuppgift. Inledande föreläsningar om personlighetsteorier och urvalstester, utvecklande ledarskap och ledarskap under stress. Studiebesök avseende implementering av ledarskapsmetoder. Möten med förebilder. Grupparbete och självstudier.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar genomförs i halv- eller helgrupp. Seminarier genomförs i kvarts- eller halvgrupp.

Gruppuppgift
Grupparbete och självstudier.

Seminarium
Redovisning av grupparbete. Möten med förebilder. Reflektion och självstudier.

Samtliga block förutom det tredje inkluderar föreläsningar och seminarier kring studerat tema där teori och praktisk tillämpning knyts samman. Tiden mellan föreläsning och seminarium är avsedd för enskilda studier av litteraturen och för grupparbeten. Det tredje blocket är helt avsett för ett grupparbete.

Möten med förebilder är fördelade på respektive block. Erfarna ledare kommer att presentera sina erfarenheter under rubriken "Mitt ledarskap".
Examination
Examination sker genom enskild skriftlig tentamen med utgångspunkt i kurslitteraturen och föreläsningarna samt bedömning av redovisad gruppuppgift.

Avslutning
Möten med förebilder. Enskilda studier. De skriftliga grupparbetena presenteras och bemöts av en opponentgrupp. Kursen avslutas med en enskild skriftlig tentamen och utvärdering.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledarskap
Leadership
 
Kursansvarig är: IUV - Institutionen för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKTA32      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2003-06-13 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.