Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Påbyggnadsutbildning i specialpedagogik: Kommunikation och
konfliktlösning, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Specialpedagogik - SQA
  Kurskod   LKTA31
Mål
Genom kursen ska den studerande öka sin kunskap om kommunikation som redskap för hantering av specialpedagogiska frågor samt utveckla sin kommunikativa kompetens.
Kursinnehåll
Samtalets dynamik och process.
Kommunikation som redskap vid t ex konfliktlösning.
Pedagogisk handledning som en del av specialpedagogisk verksamhet.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, grupparbeten, litteraturstudier och fältstudier.
Examination
Muntliga och skriftliga redovisningar av fältstudier och litteratur.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Lärarexamen samt minst tre års pedagogisk yrkeserfarenhet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Påbyggnadsutbildning i specialpedagogik: Kommunikation och konfliktlösning
In-service Course: Communication and conflict solving in special education
 
Kursansvarig är: IUV - Institutionen för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 88/02-41   Kurskod: LKTA31      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Specialpedagogik - SQA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SQA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2002-03-21 på delegation av områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap.