Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Påbyggnadsutbildning i specialpedagogik: Pedagogiska roller, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Specialpedagogik - SQA
  Kurskod   LKTA30
Mål
Genom kursen ska den studerande förvärva ökade kunskaper om pedagogens olika roller och verksamhetsområden och därvid särskilt fokusera verksamhet och kompetenskrav inom det specialpedagogiska området.
Kursinnehåll
Pedagogisk grundsyn, samhällssyn, kunskapssyn och människosyn relaterat till speciapedagogiska teorier och förhållningssätt.

Specialpedagogisk verksamhet i ett historiskt perspektiv och i nutidsperspektiv

Pedagogiska roller i arbetslag.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, grupparbete, litteratur och fältstudier.
Arbetet i kursen skall kopplas till egen verksamhet.
Examination
Muntliga och skriftliga redovisningar av fältstudier och litteratur.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Lärarexamen samt minst tre års pedagogisk yrkeserfarenhet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Påbyggnadsutbildning i specialpedagogik: Pedagogiska roller
In-Service Course: Pedagogical Roles
 
Kursansvarig är: IUV - Institutionen för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 88/02-41   Kurskod: LKTA30      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Specialpedagogik - SQA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       SQA   SA