Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att utvecklas genom att vara mentor för lärarstudenter, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKTA28
Mål
Kursen vänder sig till yrkesverksamma lärare som medverkar som mentorer inom lärarprogrammet eller som önskar handleda lärarstudenter. Kursen är ämnad att ge en förberedelse för mentorskapet genom att lyfta fram innehåll av allmän didaktisk karaktär, samtalsmetodisk karaktär samt presentera strategier användbara för återkoppling.
Den studerande skall:
- tillägna sig ett undersökande och analyserande förhållningssätt till sin egen yrkeserfarenhet
- förvärva kunskaper om samtalsmetodik och etik
- få inblick i den progression i yrkeskunnande som en lärarstudent förväntas genomgå
- utveckla färdigheter i att ge återkoppling
- självständigt genomföra och redovisa en skriftlig dokumentation med reflektioner över kursinnehåll och kurslitteratur
Kursinnehåll
Lärares arbete studeras och analyseras ur olika perspektiv. Den studerande skall genom att använda professionella redskap utveckla sin handledande förmåga. Självreflektion är ett exempel på sådant redskap och kommer att
tränas i samtal om egna överväganden, strategier och bedömningar.
Olika metoder för utvärdering, reflektion och analys av undervisningsprocessen kommer att behandlas. Begreppen kunskap, lärande, ledarskap och undervisning är centrala och kommer att ventileras genom aktuell forskning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och fältarbete liksom individuella övningar och arbete i grupp.
Examination
Examination sker fortlöpande i form av kursuppgifter och rapporterat fältarbete. Individuell examination sker i form av en dokumentation, där studenten reflekterar över mentorskapet utifrån kursens innehåll.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Lärarexamen
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att utvecklas genom att vara mentor för lärarstudenter
Developing by being a Mentor for Future Teachers
 
Kursansvarig är: IUV - Institutionen för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 90/02-41   Kurskod: LKTA28      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2002-09-20.