Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Påbyggnadsutbildning i specialpedagogik: Fördjupningsarbete, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKTA26
Mål
Genom kursen ska den studerande

- fördjupa sin kunskap inom något av för specialpedagogiken
relevanta kunskapsområden som fokuserats i kurserna i
Påbyggnadsutbildning i specialpedagogik

- förvärva grundläggande kunskap om olika forskningsmetoder

- förvärva grundläggande kunskaper om skriftlig rapportering,
utveckla förmågan till kritisikt tänkande och reflektion under
fördjupningsarbetet.
Kursinnehåll
Vetenskapliga förhållningssätt relevanta för det specialpedagogiska kunskapsområdet. Metoder för datainsamling, analys och tolkning.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar och seminarier.
Examination
Muntlig och skriftlig redovisning av fördjupningsarbetet.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Lärarexamen samt minst tre års pedagogisk yrkeserfarenhet
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Påbyggnadsutbildning i specialpedagogik: Fördjupningsarbete
 
Kursansvarig är: IUV - Institutionen för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKTA26      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA    
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 2001-11-08 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.