Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Skolmatematik från grunden, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKTA25
Mål
Genom kursen ska den studerande förvärva kunskap om grundläggande
matematiklärande utifrån olika perspektiv. Tträna sig i att kritiskt granska och reflektera över forskning som berör skolmatematik.
Utveckla den egna problemlösningsförmågan i matematik och få
kunskap om olika problemlösningsmodeller.
Utveckla en reflekterande inställning, handlingsberedskap och metodisk flexibilitet för att dels kunna hantera olika undervisningssituationer och dels kunna stötta elever så att de får tilltro till sitt eget tänkande och sin egen matematiska förmåga.

Söka kunskap om barns föreställningar om och olika sätt att tillägna sig begrepp och grundläggande färdigheter inom problemlösning, aritmetik och geometri.

Tillägna sig praktiskt erfarenhet av olika arbetsformer och undervisningssätt.
Kursinnehåll
Aktuell forskning om skolmatematik.
Begreppsutveckling, taluppfattning, problemlösning, matematiksvårigheter i teori och praktik
Grundläggande geometri
Förutsättningar för utveckling av barns matematiska förmåga
Undervisningsmetoder och arbetssätt
Datorn som pedagogiskt hjälpmedel
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, fältstudier och projektarbete.
Examination
Aktiv bearbetning och redovisning av litteratur och fältstudier iseminarieform. Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.


Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Lärarexamen
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Skolmatematik från grunden
Basic Mahtematics
 
Kursansvarig är: IUV - Institutionen för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKTA25      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   NA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2001-06-14.