Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Påbyggnadsutbildning i specialpedagogik: Språk/läs- och
skrivutveckling, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKTA20
Mål
Genom kursen ska den studerande förvärva kunskaper om elevers
skriftspråksutveckling och orientera sig om hur försenad läs- och skrivutveckling påverkar lärande samt utveckla förmågan till
kritiskt tänkande och reflektion över innehållet i kursen.
Kursinnehåll
Kunskaper om elevers skriftspråksutveckling.
Forskning om läsning och skrivning ur ett nationellt och
internationellt perspektiv.
Förebyggande och åtgärdande insatser vid försenad läs- och
skrivutveckling ur både ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av litteraturstudier, föreläsningar,
litteraturseminarier, fältstudier och gruppövningar.
Examination
Muntliga och skriftliga redovisningar.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Lärarexamen samt minst tre års pedagogisk yrkeserfarenhet.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Påbyggnadsutbildning i specialpedagogik: Språk/läs- och skrivutveckling
In-Service Course: Literacy Development
 
Kursansvarig är: IUV - Institutionen för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKTA20      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PEA    
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2001-04-04.