Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Folkbildningskunskap 1b, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKTA15
Mål
Genom kursen skall deltagaren förvärva kun-skaper om folkbildning, dess utveckling, nuläge och uppgifter, särskilt vad gäller bildningsverk-samhet och kulturverksamhet.
Kursinnehåll
Bildning och utbildning
Bildning och kultur
Bildningsarbete i andra länder
Folkbildning och forskning
Folkbildningens funktion i ett postindustriellt samhälle
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges som distanskurs med återkommande flerdagsseminarier. Viktigaste arbetsformen är självständiga litteraturstudier. Vid seminarierna förekommer föreläsningar, gruppövningar och litteraturgenomgångar. I anslutning till kursen förekommer handledda fältstudier.
Examination
Aktivt deltagande i seminarier och fältarbete. Redovisning av såväl föreskriven litteratur som av förelagda mindre skriftliga arbeten.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Genomgången kurs i Folkbildningskunskap 1a, 10 poäng eller Folkbildningens pedagogik 1-10 poäng eller motsvarande. Behörig är också den som är antagen till Folkbildningskunskap 1a och läser kursen 1a och 1b parallellt.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Folkbildningskunskap 1b
Folk Education 1b
 
Kursansvarig är: IBV - Institutionen för beteendevetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKTA15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   SA  
Fastställd av beredningsgruppen för fastställande av kursplaner 1998-03-31 på delegation av nämden för utbildningsvetenskap.