Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Läs- och skrivsvårigheter , 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Pedagogik - PEA
  Kurskod   LKTA08
Mål
Genom kursen ska den studerande förvärva grundläggande kunskaper om förutsättningar för läs- och skrivutveckling samt kunskaper omläs- och skrivsvårigheter. Dessutom utveckla förmågan tillkritiskt tänkande och reflektioner över innehållet i kursen.
Kursinnehåll
Teorier om läs- och skrivprocess.
Forskning om förebyggande verksamhet vad gäller läs- och skrivutveckling.
Aktuell forskning om läs- och skrivsvårigheter.
Orientering om kartläggning och metodiska förhålllningssätt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, litteraturstudier, praktisk-pedagogiska moment, fältstudier, skriftlig dokumentation. Arbetet i kursen ska kopplas till egen yrkesverksamhet.
Examination
Muntliga och skriftliga redovisningar av litteratur och fältstudier. Fördjupningsarbete med skriftlig dokumentation.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Lärarexamen. Dessutom skall minst tre års pedagogisk yrkeserfarenhet styrkas.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Läs- och skrivsvårigheter
Reading and Writing Disabilities
 
Kursansvarig är: IUV - Institutionen för utbildningsvetenskap
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKTA08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Pedagogik - PEA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       PEA   SA  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-10-10.